Thứ hai, 20/02/17

Đoàn đại biểu Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN tham dự cuộc họp lần thứ 9 Nhóm Cơ chế Đối tác chính sách Khoa học, Công nghệ và Đổi mới APEC (PPSTI-9)


Đoàn đại biểu Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN tham dự cuộc họp lần thứ 9 Nhóm Cơ chế Đối tác chính sách Khoa học, Công nghệ và Đổi mới APEC (PPSTI-9)

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM1) tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, từ ngày 18 - 20/02/2017 đãdiễn ra một loạt các cuộc họp do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) được phân công làm đầu mối công tác, bao gồm: Cuộc họp lần thứ 9 Nhóm Cơ chế Đối tác chính sách Khoa học, Công nghệ và Đổi mới APEC (PPSTI-9), Cuộc họp lần thứ nhất Tiểu ban Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn APEC (SCSC-1) và Cuộc họp lần thứ 44 Nhóm Chuyên gia APEC về Sở hữu trí tuệ (IPEG-44). Đoàn Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN do Viện trưởng Hoàng Minh dẫn đầu tham dự PPSTI-9 và có tham luận tại cuộc họp.

 Theo chương trình nghị sự của PPSTI-9, các nền kinh tế thành viên APEC sẽ thảo luận, cập nhật thông tin các dự án đang triển khai và thông qua các dự án hợp tác mới trong khuôn khổ PPSTI; đề xuất khuyến nghị chính sách của Nhóm PPSTI trong năm 2017; thảo luận, đề xuất phương hướng tăng cường hoạt động của Nhóm PPSTI với các Tiểu ban/Nhóm công tác khác trong khuôn khổ cơ chế hợp tác APEC, v.v. Tại cuộc họp PPSTI-9 lần này có sự tham dự của hầu hết các nền kinh tế thành viên APEC, đại diện Ban Thư ký APEC, đại diện Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC), Chủ tịch và đại diện Nhóm Phát triển nguồn nhân lực APEC (HRDWG), Hiệp hội các Trường Đại học Thái Bình Dương (APRU), đại diện Nhóm Công tác Phát triển Nguồn nhân lực APEC (HRDWG)…

Trong khuôn khổ cuộc họp, Viện trưởng PGS.TS. Hoàng Minh đã trình bày sáng kiến về chủ đề “Phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo”, với định hướng thiết lập và nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh của hệ sinh thái đổi mới thông qua việc phối hợp cải thiện nguồn vốn trí tuệ, cơ sở hạ tầng và chính sách, tài chính, môi trường kinh doanh để thúc đẩy đổi mới kinh doanh, phục vụ cho những mục tiêu phát triển chung của APEC. Tham luận đã được đại diện các quốc gia thành viên APEC đánh giá cao và dự kiến sẽ là một trong những vấn đề để chính thức đề xuất APEC xem xét triển khai trong năm 2017.

Số lượt đọc88