Thứ ba, 01/11/16

Văn phòng


Chánh Văn phòng: ThS. Chu Thị Thu Hà

Phó chánh Văn phòng: ThS. Đinh Thị Thu Hà

Chức năng nhiệm vụ

Văn phòng là bộ phận tham mưu và giúp Viện trưởng theo dõi, tổng hợp mọi mặt hoạt động của Viện phục vụ việc chỉ đạo, điều hành và quản lý của Lãnh đạo Viện theo quy định. Các mảng công việc chính của Văn phòng bao gồm: kế hoạch - tổng hợp và quản lý các nhiệm vụ KH&CN, tổ chức nhân sự,  tài chính - kế toán, hợp tác quốc tế, hành chính - quản trị và các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

Kế hoạch - tổng hợp và quản lý các nhiệm vụ KH&CN: Tổ chức xây dựng, tổng hợp kế hoạch nghiên cứu, đào tạo và các hoạt động chung của Viện; Giúp Lãnh đạo Viện định kỳ theo dõi,đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động nghiên cứu của Viện.

Tổ chức nhân sự: Tham mưu và giúp Lãnh đạo Viện về công tác tổ chức cán bộ, quản lý nhân sự; Thực hiện các chế độ, chính sách cán bộ và xã hội theo quy định;Thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Viện.

Công tác tài chính - kế toán:  Tham mưu cho Lãnh đạo Viện các vấn đề liên quan đến công tác tài chính; Đảm bảo hoạt động tài chính - kế toán của Viện; Tổ chức phổ biến các văn bản về tài chính và hướng dẫn cho các cán bộ của Viện về quy trình thanh quyết toán các hoạt động chi tiêu theo quy định của Nhà nước.

Hợp tác quốc tế: Tổ chức xây dựng và tổng hợp kế hoạch hợp tác quốc tế của Viện; Phối hợp với đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế;  Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các dự án hợp tác quốc tế; Đảm bảo các điều kiện, thủ tục cho các hoạt động trao đổi và hợp tác quốc tế của Viện.

Hành chính- quản trị: Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ  và quản lý con dấu của Viện theo quy định của pháp luật; Tổ chức xây dựng và thực hiện các dự án sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Viện;Quản lý cơ sở vật chất, tài sản và thực hiện công tác kiểm kê theo định kỳ; Bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc cho các đơn vị của Viện;Thực hiện công tác lễ tân phục vụ các hoạt động của Viện; Đại diện Viện làm việc với các tổ chức, cơ quan về các vấn đề hành chính liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao;Tổ chức công tác bảo vệ, thường trực cơ quan, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, thiên tai và công tác quân sự của Viện.

Số lượt đọc3444