Thứ hai, 23/12/13

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, số 36/2009/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009 
Số lượt đọc1163