Thứ hai, 23/12/13

Công văn 3510_BKHCN_KHTH Xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2016-2020


Ngày 26 tháng 09 năm 2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã gửi công văn 3510/BKHCN-KHTH, tới Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước về việc xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2016-2020 (Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020 của ngành KH&CN). Chi tiết xin xem tệp đính kèm tại đây.

Theo nội dung công văn này, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương:

1. Đánh giá tình hình triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011-2015 (quy định tại Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày 25/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ); dự kiến các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 của Bộ, ngành, địa phương mình;

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và các chỉ tiêu về ngành khoa học và công nghệ nêu tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015; dự kiến kế hoạch và các chỉ tiêu về ngành khoa học và công nghệ trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 của Bộ, ngành, địa phương mình.

Nội dung đánh giá, đề xuất tập trung vào các vấn đề nêu tại phụ lục kèm theo công văn này và đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/10/2014 để Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, xây dựng Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ khoa học và công nghệ 05 năm 2016-2020 (Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành khoa học và công nghệ năm 2016-2020)./.

Số lượt đọc2286