Thứ hai, 23/12/13

Thông tư 04_2014_TT_BKHCN hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất


Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN ngày 8/4/2014 về hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất. Xem thông tin chi tiết các nội dung của Thông tư được đính kèm tại đây.

Thông tư này hướng dẫn nội dung và quy trình đánh giá trình độ công nghệ trong các ngành sản xuất công nghiệp. Đối tượng áp dụng của Thông tư này là các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức tham gia đánh giá trình độ công nghệ. Kết quả đánh giá trình độ công nghệ sản xuất là cơ sở để các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đề xuất giải pháp, chính sách nhằm đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành hoặc địa phương.

Căn cứ vào yêu cầu của từng ngành, từng địa phương, định kỳ theo kế hoạch 5 năm, các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện việc đánh giá trình độ công nghệ sản xuất thuộc phạm vi quản lý của mình và gửi báo cáo kết quả đánh giá trình độ công nghệ sản xuất về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu chung toàn quốc.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2014.

Số lượt đọc1891