Thứ hai, 23/12/13

Luật Chuyển giao Công nghệ năm 2006


Luật chuyển giao công nghệ, số 80/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006:
Số lượt đọc1775