Thứ hai, 23/12/13

Luật Khoa học và Công nghệ


Giới thiệu cùng bạn đọc 02 Luật KH&CN của Việt Nam
Luật Khoa học và Công nghệ, số 29/2013/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2013
Bản Tiếng Việt


Luật Khoa học và Công nghệ, số 21/2000/QH10 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2000
Bản Tiếng Việt
Số lượt đọc2922