Chủ nhật, 11/01/15

Nghị định 120_ND_CP_2014 về chuyển giao công nghệ

Toàn văn văn bản nghị định 120 dạng pdf

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
Số lượt đọc2079