Thứ hai, 01/06/15

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Toàn văn văn bản dạng pdf

Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định các nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch ; thông tin truyền thông và báo chí; khoa học và công nghệ ; sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Những nét mới

Với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẻ trong cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển dần sang hình thức đặt hàng , giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công thay vì giao dự toán trước đây, gắn liền với lợi ích mà đơn vị đã năng động tạo nên bằng nhiều hình thức cung ứng các dịch vụ khác nhau, khuyến khích các đơn vị chủ động tăng thu, giảm dần việc thụ động phụ thuộc vào ngân sách nhà nước.

Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gồm có 3 Chương, 24 Điều (Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 gồm có 5 Chương, 35 Điều). Theo đó việc tự chủ về tài chính phân loại đơn vị sự nghiệp trên nguyên tắc các đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động càng nhiều thì mức độ tự chủ càng cao, cụ thể: Các đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính được chia thành 4 loại:

(1) Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư;

(2) Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên;

(3) đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (…được nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịc vụ sự nghiệp….);

 (4) đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp);

Nghị định mới tăng thêm 01(một) loại hình đơn vị sự nghiệp công so với Nghị định 43/2006/NĐ-CP đó là: Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (1) .

- Mỗi loại hình đơn vị sự nghiệp công được quy định cụ thể: nguồn tài chính của đơn vị; sử dụng nguồn tài chính; phân phối kết quả tài chính trong năm.

- Về trích quỹ bổ sung thu nhập, theo quy định mới:

+ Loại hình đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, được tự quyết định mức trích quỹ bổ sung thu nhập( không bị không chế mức trích)

+ Loại hình đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên trích lập quỹ bổ sung thu nhập tối đa không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do nhà nước quy định;

+ Loại hình đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên trích lập quỹ bổ sung thu nhập tối đa không quá 2 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do nhà nước quy định;

+ Loại hình đơn vị do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trích lập quỹ bổ sung thu nhập tối đa không quá 1 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do nhà nước quy định;

 - Đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) khi đáp ứng đủ điều kiện cụ thể theo quy định. Với việc vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, đơn vị: được xác định vốn điều lệ và bảo toàn vốn; được vay vốn, huy động vốn, đầu tư vốn ra ngoài đơn vị; quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định áp dụng cho doanh nghiệp; quản lý thu, chi phí và phân phối lợi nhuận; thực hiện chế độ kế toán, thống kê áp dụng như doanh nghiệp.

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2015 và thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Số lượt đọc9786