Thứ ba, 01/11/16

Trung tâm Hợp tác nghiên cứu chính sách KH&CN


Phó Giám đốc - Phụ trách Trung tâm: TS. Bạch Tân Sinh

Chức năng nhiệm vụ 

Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Viện thực hiện các nhiệm vụ tư vấn về chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới; chính sách phát triển bền vững dựa trên KH&CN cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

Phối hợp với các đơn vị trong Viện thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu về chiến lược, chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới;

Tham gia đào tạo sau đại học và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về chiến lược, chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới;

Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực chiến lược, chính sách KH&CN nghệ được giao;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giaotheo quy định của pháp luật.

Số lượt đọc3219