Tin hoạt động 
Để Việt Nam thành Quốc gia khởi nghiệp
Để Việt Nam thành Quốc gia khởi nghiệp  (27/09/16)

"Chính ph ủ s ẽ đ ồng hành và có nhi ều chính sách h ỗ tr ợ, ph ấn đ ấu đ ưa Vi ệt Nam tr ở thành m ột qu ốc gia kh ởi nghi ệp. Đ ể t ạo đi ều ki ện cho các doanh nghi ệp (DN) kh ởi nghi ệp phát tri ển, v ấn đ ề quan tr ọng hi ện nay là xây d ựng, hoàn thi ện th ể ch ế chính sách và t ổ ch ức th ực hi ện v ề kh ởi nghi ệp và h ỗ tr ợ phát tri ển DN"....


Sinh hoạt khoa học về “Đổi mới xã hội – nhìn từ bối cảnh Scotland”
Sinh hoạt khoa học về “Đổi mới xã hội – nhìn từ bối cảnh Scotland” (26/09/16)

Thực hiện kế hoạch đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý KH&CN, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề do chuyên gia thuyết trình, tập trung vào những vấn đề cấp thiết liên quan đến lĩnh vực chiến lược và chính sách KH&CN....


Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng Nhật Bản
Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng Nhật Bản (26/09/16)

Ngày 21/9, tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo (VITEC) - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (BQL Khu CNC) Hòa Lạc và Cục Phát triển công nghệ thông tin Nhật Bản (IPA) đã tổ chức Hội thảo "Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin Nhật Bản"....


Ban Quản lý Dự án hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp - BIPP - hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Ban Quản lý Dự án hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp - BIPP - hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ (26/09/16)

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Ban Quản lý Dự án hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ thực hiện dự án. Thông qua việc ký kết này, Dự án BIPP sẽ triển khai các hoạt động tập trung vào việc hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp kh...


Tổ chức biên chế, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực về KH&CN ở cấp cơ sở
Tổ chức biên chế, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực về KH&CN ở cấp cơ sở (23/09/16)

Bố trí cán bộ chuyên trách quản lý về khoa học và công nghệ (KH&CN) ở cấp cơ sở; tạo điều kiện cho lãnh đạo tỉnh, sở, ngành được tiếp cận và học tập kinh nghiệm nước ngoài... là những kiến nghị, để xuất của các sở mong muốn được Bộ KH&CN giải đáp....


Công nghệ - yếu tố quyết định sự phát triển của doanh nghiệp
Công nghệ - yếu tố quyết định sự phát triển của doanh nghiệp (20/09/16)

Doanh nghiệp được coi là trung tâm của đổi mới công nghệ. Tuy nhiên, trình độ công nghệ cũng như mức độ đổi mới công nghệ của mỗi doanh nghiệp khác nhau, tại mỗi địa phương cũng khác nhau. Việc đánh giá trình độ công nghệ là hết sức cần thiết nhưng đây không phải là một công việc dễ thực hiện, nhất ...
Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 2083949