Thứ ba, 18/12/18

Tọa đàm khoa học: Hợp tác công - tư trong phát triển năng lực sáng tạo và giải quyết các vấn đề phức tạp


Mô hình hợp tác công tư (PPP) là việc Nhà nước và Nhà đầu tư cùng phối hợp thực hiện dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công trên cơ sở hợp đồng dự án nhằm kết hợp được những điểm mạnh của cả hai khu vực này. Việc thực hiện mô hình PPP đang còn khá mới mẻ đối với Việt Nam. Ngày 18/12/2018, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức tọa đàm về hợp tác công – tư trong phát triển năng lực sáng tạo và giải quyết các vấn đề phức tạp.

Theo định nghĩa của OECD, về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hợp tác công - tư phục vụ đổi mới sáng tạo được định nghĩa là "bất kỳ hình thức thỏa thuận hợp tác chính thức nào trong một khoảng thời gian cố định hoặc không hạn định giữa các bên tham gia nhà nước và tư nhân, trong đó cả hai bên cùng tương tác trong quá trình ra quyết định và cùng đầu tư các nguồn lực khan hiếm như tiền bạc, nhân sự, phương tiện, và thông tin nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới". Để phân biệt PPP với hợp đồng nghiên cứu thuần túy hoặc mua sắm các dịch vụ và trang thiết bị, có đặc điểm bổ sung đó là các nỗ lực nghiên cứu hợp tác hoặc đổi mới này được thực hiện chung, đồng tài trợ bởi các đối tác nhà nước và tư nhân, và có hoặc không được thể chế hoá trong một thực thể lựa chọn.

Có sự khác biệt lớn giữa các hình thức PPP cho đổi mới sáng tạo. Về mặt tổ chức, các hình thức PPP có thể là từ các dự án quy mô nhỏ (tạm thời), thường là quan hệ hợp tác giữa ngành công nghiệp - trường đại học hoặc thậm chí ở mức độ cá nhân (ví dụ như tư vấn học thuật) đến các dự án quy mô lớn, có độ rủi ro và chi phí cao. PPP trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng sử dụng các dự án đa ngành, mang tính chiến lược, lâu dài, quy mô lớn, liên quan đến nhiều bên tham gia khác nhau.

Số lượt đọc192