Thứ năm, 09/10/14

Giới thiệu về hoạt động đào tạo sau đại học tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN


Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ KH&CN, có chức năng và nhiệm vụ đào tạo sau đại học các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực chiến lược và chính sách KH&CN, được tái khẳng định tại Quyết định số 2636/QĐ-BKHCN ngày 26/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ.

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao, Viện đã xây dựng hồ sơ và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ từ năm 1991 và đào tạo trình độ tiến sĩ từ năm 2013. Năm 2014, Viện bắt đầu tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý KH&CN. Điểm mốc này đánh dấu một bước phát triển của Viện trên sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Nhìn lại quá trình xây dựng đề án mở đào tạo chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ trình độ tiến sĩ, chúng tôi xin điểm lại một số mốc sự kiện chính sau:

- Từ năm 2010, Viện chủ trì và thực hiện một đề tài nghiên cứu cấp bộ ”Xây dựng đề án đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Chính sách KH&CN tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN”. Đây chính là mốc đánh dấu đầu tiên bắt đầu đề án này.

- Theo yêu cầu về việc chuyển đổi theo danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vào ngày 28/8/2012 tên chuyên ngành Chính sách KH&CN đã chính thức được chuyển thành Quản lý KH&CN theo Quyết định số 3340/QĐ-BGDĐT.

- Sau một loạt hoạt động thẩm định của các Hội đồng thẩm định đề án và mức độ đạt yêu cầu của Viện trong việc chuẩn bị các điều kiện và cơ sở hạ tầng cho đào tạo tiến sĩ chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ, ngày 27/7/2013 đã tiến hành bước thẩm định cuối cùng với Quyết định thành lập Hội đồng số 1685/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2013.

- Ngày 16/09/2013 là mốc đánh dấu sự ra đời của hoạt động đào tạo tiến sĩ chuyên ngành quản lý KH&CN, bằng  Quyết định số 3948/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2013 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ đào tạo chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, trình độ tiến sĩ.

 

Những hình ảnh đánh dấu chặng đường phát triển sự nghiệp đào tạo SĐH tại Viện.

Như vậy, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN là một trong những đơn vị tiên phong trong cả nước đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, hoạch định chiến lược, chính sách KH&CN trình độ tiến sĩ tại Việt Nam.

Bên cạnh đào tạo trình độ tiến sĩ, Viện đang tiếp tục liên kết với Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản lý KH&CN. Cho tới nay giữa hai tổ chức đã hợp tác đào tạo tới khóa thứ ba, và quá trình này còn kéo dài tới năm 2018, là thời điểm mà Viện không còn được đào tạo trình độ thạc sĩ theo quy định của pháp luật giáo dục và đào tạo Việt Nam.

Số lượt đọc2154