Thứ tư, 26/04/17

Tổ chức họp hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết luận án Tiến sỹ của Nghiên cứu sinh Trần Ngọc Hoa


Thực hiện theo tiến độ đào tạo Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý khoa học đối với các NCS khóa II, ngày 26/4/2017, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết luận án Tiến sỹ đối với nghiên cứu sinh (NCS) Trần Ngọc Hoa.

Với luận án “Giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật về ứng dụng công nghệ cao (CNC) trong sản xuất nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, NCS Trần Ngọc Hoa đã trình bày tính cấp thiết cũng như tổng quan tình hình nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, dự kiến tính mới và đóng góp của Luận án, phương pháp và nội dung nghiên cứu. Mục tiêu của luận án là làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách về ứng dụng CNC trong sản xuất nông nghiệp; đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật để đẩy mạnh việc ứng dụng CNC trong lĩnh vực này nhằm đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của luận án còn là tài liệu tham khảo quan trọng cho những nghiên cứu tiếp theo về chính sách phát triển nông nghiệp.

Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết của NCS Trần Ngọc Hoa

 Tham gia Hội đồng là các nhà khoa học nhiều kinh nghiệm và am hiểu về chủ đề nghiên cứu của Luận án. Hội đồng đã đánh giá đây là đề tài mang tính thực tế và sát với các vấn đề đang được quan tâm hiện nay trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, Hội đồng cũng thảo luận thêm về khái niệm CNC, nông nghiệp CNC và tính toán được tỉ lệ CNC trong nông nghiệp; giới hạn phạm vi nghiên cứu của để tài bởi nông nghiệp là một lĩnh vực rất rộng.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của Hội đồng, NCS Trần Ngọc Hoa gửi lời cảm ơn chân thành đến các thành viên trong Hội đồng xét duyệt. Đây sẽ là cơ sở góp phần quan trọng giúp NCS có định hướng tốt hơn trong quá trình hoàn thiện luận án trong thời gian tới./.

Số lượt đọc1283