Thứ năm, 01/01/15

Kế hoạch năm 2015 đối với học viên chuyên ngành Quản lý KH&CN khóa 18 đào tạo theo chương trình liên kết giữa Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và Học viện Khoa học xã hội


Kế hoạch năm 2015 đối với học viên chuyên ngành Quản lý KH&CN khóa 18 đào tạo theo chương trình liên kết giữa Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và Học viện Khoa học xã hội 
 
VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH KH&CN
BAN THÔNG TIN&ĐTSĐH
--------------------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------
 

 
TT Nội dung công việc năm 2015 Thời gian thực hiện
1 Kiểm tra tiến độ luận văn 02 đợt Đợt 1: từ 01-15/05/2015
Đợt 2: Từ 01-07/07/2015
2 Nộp luận văn và hồ sơ xin bảo vệ Tháng 31/07/2015
3 Bảo vệ luận văn Tháng 9/2015
4 Xét tốt nghiệp, tổ chức trao bằng thạc sĩ tháng 10/2015
 
Số lượt đọc1951