Thứ sáu, 22/02/13

Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ tiếp tục đào tạo trình độ thạc sĩ


Ngày 04 tháng 02 năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra thông báo theo công văn số 907/BGDĐT-GDĐH cho phép tiếp tục tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ đối với các cơ sở đào tạo có đủ điều kiện quy định về đội ngũ giảng viên cơ hữu trong đó có Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ
Số lượt đọc1579