Thứ hai, 04/02/13

Thông báo về việc đổi tên chuyên ngành đào tạo thạc sĩ tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN


Căn cứ vào công văn số 3340/QĐ-BGDĐ ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi tên chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ sang Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được thay đổi như sau:
- Tên chuyên ngành cũ: Chính sách KH&CN; Mã số 60.34.70- Tên chuyên ngành mới: Quản lý KH&CN; Mã số: 60.34.04.12.
Số lượt đọc1478