Thứ tư, 11/01/12

Bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính sách Khoa học và Công nghệ


Trong các ngày từ 28/12 đến 8/1/2012 Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã thành lập Hội đồng và tổ chức thành công bảo vệ luận văn cho 12 học viên cao học khoá 13-14 chuyên ngành Chính sách khoa học và công nghệ.
Để khoa học và công nghệ ngày càng đi vào cuộc sống và trở thành động lực cho phát triển kinh tế - xã hội thì ngoài việc ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến, chuyển giao công nghệ hiện đại, đầu tư cho nghiên cứu khoa học cơ bản chúng ta không thể không nói tới cơ chế, chính sách để thúc đẩy sự phát triển, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà khoa học nghiên cứu, phát triển ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào trong đời sống. Đất nước ta đã qua 25 đổi mới, các chính sách về phát triển kinh tế đã được thay đổi để phù hợp với thực tiễn phát triển, chính sách cho khoa học và công nghệ cũng cần có những bước tiến, đổi mới để phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của đội ngũ các nhà khoa học cũng như những yêu cầu thực tế của đời sống trong nước cũng như quốc tế.

Các Luận văn thạc sĩ được bảo vệ lần này đã phát hiện ra những vấn đề còn vướng mắc trong thực tế của các chính sách quản lý phát triển của khoa học và công nghệ tại các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các viện nghiên cứu ở trung ương và địa phương.

Nhiều luận văn có tính thực tiễn cao, có thể áp dụng ngay sau khi bảo vệ vào việc giải quyết những vẫn đề đang bức xúc tại địa phương nơi tác giả công tác như đề tài: Đề tài: Nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại tỉnh Thanh hoá trên cơ sở liên kết các nguồn thông tin, tác giả Trần Duy Bình, Luận văn được thông qua với 7/7 phiếu đánh giá ở mức suất sắc. Ngoài ra nhiều đề tài được đánh giá có tính khả thi cao, có thể áp dụng vào giải quyết các vấn đề thực tế tại địa phương cũng như các cơ quan khoa học và công nghệ như Đề tài: Nghiên cứu đa dạng hoá sản phẩm và dịch vụ thông tin sở hữu công nghiệp phục vụ cho các doanh nghiệp, tác giả Nguyễn Lệ Kim; Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp đổi mới chính sách đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Thanh Hoá, tác giả Nguyễn Xuân Kiên; Đề tài: Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nghiên cứu và ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đề tài khoa học và công nghệ- Nghiên cứu trường hợp tỉnh Thanh Hoá, tác giả Trần Minh Ngọc; Đề tài: Nghiên cứu giải pháp thu hút và sử dụng nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hoá, tác giả Nguyễn Anh Tuấn; Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cấp huyện ở tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2020 tác giả Dương Vũ Diễm Hồng..
Số lượt đọc2081