Thứ năm, 19/12/13

Thay đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ để kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN


Ngày 30/08/2013, Bộ Trưởng Bộ KH&CN đã ký Quyết định số 2691/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN. Nội dung Đề án đề cập rõ chức năng nhiệm vụ của Viện, trong đó có bổ sung nhiều chức năng, nhiệm vụ mới, bao gồm:

Một là, bổ sung chức năng nhiệm vụ nghiên cứu về đổi mới. Viện tập trung hơn vào nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng chiến lược và chính sách đổi mới. Sự dịch chuyển trọng tâm trong nghiên cứu chính sách này hướng nhiều hơn vào việc gắn kết các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất, kinh doanh. Điều này đòi hỏi đầu tư rất lớn về nhân lực và tài lực.

Hai là, tăng cường nội dung nghiên cứu về đánh giá tác động của chính sách KH&CN và đổi mới. Đánh giá tác động của chính sách là một hoạt động trong chu trình chính sách nhưng chưa được chú trọng đúng mức trong hoạt động của các viện nghiên cứu hoạch định chính sách của Việt Nam nói chung và của Viện nói riêng.

Ba là, đẩy mạnh hoạt động đào tạo sau đại học. Chú trọng đến nhu cầu đào tạo các tỉnh phía Nam. Song song với việc nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý KH&CN, nhanh chóng triển khai nội dung đào tạo tiến sĩ chuyên ngành quản lý KH&CN.

Bốn là, bổ sung chức năng cung cấp dịch vụ và tư vấn về nghiên cứu xây dựng và thực hiện chiến lược, chính sách KH&CN và đổi mới.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã được phê duyệt, Viện đã đưa ra định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học, hướng vào một số các hoạt động nghiên cứu chủ yếu sau:

- Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, ngành và địa phương, cơ chế, chính sách và công cụ thực thi Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 – 2020 và Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2020.

- Nghiên cứu đổi mới hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ, tái cấu trúc hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

- Nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ CNH, HĐH đất nước.

- Nghiên cứu cơ chế chính sách thúc đẩy mối quan hệ giữa viện trường và doanh nghiệp, tăng cường sự tham gia của viện trường vào đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

-  Nghiên cứu cơ chế, chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tạo ra trong nước.

- Nghiên cứu cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế.

- Lượng hóa vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

- Nghiên cứu đổi mới cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư cho khoa học và công nghệ./.

Số lượt đọc1298