Thứ năm, 19/12/13

Hợp tác quốc tế Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN trong năm 2013


Hợp tác quốc tế là hoạt động chuyên trách, trực thuộc Văn phòng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN. Trong năm 2013, về hoạt động quốc tế, Viện đã đạt được các kết quả:

Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo quốc tế

Phối hợp với Văn phòng Quốc gia về Chính sách Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Thái Lan đồng tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Tích hợp nhìn trước phục vụ phát triển bền vững về kinh tế và có khả năng chống chịu về sinh thái” tại Hà Nội (trong khuôn khổ dự án Quỹ Rockefeller tài trợ); Thời gian: 02 ngày (4-5/4/2013).

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Hàn Quốc và ASEAN để phát triển các chiến lược hợp tác thông qua việc xây dựng lộ trình cho các sáng kiến đổi mới (gọi tắt là ASEAN- ROK Initiative), Viện là đại diện phía Việt Nam phối họp với Viện Chính sách KH&CN Hàn Quốc (STEPI) triển khai Dự án hợp phần về Công nghệ Xanh. Viện đã phối hợp với Viện STEPI tổ chức Hội thảo tại Hà Nội nhằm giới thiệu Dự án phục vụ cho Sáng kiến Krabi - sáng kiến về tăng cường cạnh tranh cho cộng đồng ASEAN bền vững và hội nhập sử dụng KHCN&ĐM, lấy ý kiến chuyên gia cho việc xây dựng lộ trình chiến lược phát triển công nghệ xanh ở Việt Nam; Thời gian: 01 ngày (11/3/2013).

Triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ giữa Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN và Viện Chính sách KH&CN Hàn Quốc (STEPI), hai Viện tiếp tục phối hợp tổ chức thành công Hội thảo quốc tế về Lộ trình Chiến lược đối với công nghệ xanh trong Năng lượng vào 02 ngày 16-17/5/2013.

Tổ chức đoàn ra theo ngân sách

Từ ngày 23-30/06/2013, Đoàn cán bộ Việt Nam do Ông Tạ Doãn Trịnh, Viện trưởng làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc với Vụ Khoa học, Bộ Khoa học và Công nghệ CHDCND Lào. Trong thời gian công tác, hai bên đã trao đổi và thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hợp tác KH&CN theo Nghị định thư. Trên cơ sở kết quả hợp tác, hai bên đã nhất trí đề xuất nội dung hợp tác giữa Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN (Bộ KH&CN Việt Nam) và Vụ Khoa học (Bộ Khoa học và Công nghệ CHDCND Lào) giai đoạn 2014-2015.

Từ ngày 24-30/11/2013, Đoàn cán bộ Việt Nam do Ông Tạ Doãn Trịnh, Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Đài Loan. Mục đích của chuyến khảo sát để phục vụ cho việc nghiên cứu xây dựng một số văn bản trình Thủ tướng Chính phủ như chính sách khuyến khích thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm, cơ chế hợp tác công tư trong KH&CN, chính sách mua của nhà nước đối với kết quả R&D. Đoàn công tác của Viện đã đi thăm một số cơ quan, viện nghiên cứu của Đài Loan.

Các dự án hợp tác quốc tế:

Dự án “Hỗ trợ xây dựng khung chiến lược KH&CN theo cách tiếp cận hệ thống đổi mới và cơ chế điều chỉnh” IPP: Đã hoàn thành cuốn sách “Đổi mới thật là đơn giản”.

Dự án Mạng lưới các thành phố Châu Á có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu (ACCRN- Việt Nam) - Giai đoạn 3.

Trong xu thế hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ, Viện phấn đấu trở thành một đầu mối đối tác tin cậy với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực chiến lược và chính sách KH&CN.

Số lượt đọc1353