Thứ năm, 19/12/13

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Kế hoạch-Tổng hợp


Bộ phận Kế hoạch-Tổng hợp là đơn vị trực thuộc Văn phòng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN. Bộ phận này có vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho Lãnh đạo Viện lập và ban hành kế hoạch cũng như đôn đốc, quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của Viện theo đúng tiến độ. Hiệu quả hoạt động của Bộ phận này không chỉ là kết quả của nỗ lực thực hiện nghiệp vụ, mà còn là kết quả của sự phối kết hợp hiệu quả giữa Bộ phận với các cá nhân, cán bộ, đơn vị khác trong Viện. Bộ phận Tổng hợp – Kế hoạch đảm nhiệm 2 mảng nhiệm vụ thường xuyên lớn:

1. Phối kết hợp với các cá nhân, tổ chức để đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN phục vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Bộ phận quản lý các nhiệm vụ KH&CN phục vụ xây dựng văn bản đã luôn phối hợp chặt chẽ với các nhóm soạn thảo trong quá trình triển khai, hỗ trợ kịp thời đáp ứng các yêu cầu trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, chủ động xây dựng các mối quan hệ phối hợp với các đơn vị liên quan, tích cực giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

2. Lập kế hoạch, thực hiện quản lý và đôn đốc tiến độ của các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở:

Vai trò của việc lập kế hoạch rất quan trọng đối với một tổ chức, thể hiện ở việc chỉ đạo và thực hiện đồng bộ, nhất quán, hợp lý các nhiệm vụ với năng lực và khả năng của tổ chức và thành viên trong tổ chức. Kinh nghiệm rút ra từ hoạt động này trong những năm qua cho thấy, việc lập kế hoạch nếu được đẩy nhanh và sớm so với kỳ kế hoạch, đồng thời đảm bảo tính chính xác và hoàn thiện sẽ hỗ trợ tích cực cho việc đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, cũng như hiệu quả công việc.

Một kinh nghiệm khác từ quá trình hoạt động của công tác này cho thấy phân bổ công việc cho những cán bộ trong Viện một cách khoa học dựa trên năng lực, quỹ thời gian của từng cán bộ và căn cứ vào tầm quan trọng của từng công việc được giao mà sắp xếp phân công cho hợp lý, đồng thời tăng cường trách nhiệm quản lý ở các Ban cũng đảm bảo cho tiến độ cũng như chất lượng của hoạt động.

Bên cạnh việc lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực hợp lý, công tác giám sát, đôn đốc thực hiện và tiến hành kiểm tra định kỳ cũng đảm bảo thúc đẩy việc triển khai các nhiệm vụ đúng tiến độ đặt ra cả về nội dung và thanh toán kinh phí./.

Số lượt đọc1336