Thứ năm, 19/12/13

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN năm 2013

Là một Viện nghiên cứu chuyên ngành về chiến lược và chính sách KH&CN, trong năm 2013, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ đã thực hiện nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học chuyên ngành:

Các nhiệm vụ KH&CN phục vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

Công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật luôn được Viện chú trọng triển khai thực hiện, coi đây là những nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Trong năm 2013, Viện đã chủ trì và tham gia soạn thảo 02 văn bản:

+ Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 (nhiệm vụ chuyển tiếp): Đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 08/11/2013. Hiện nay, Viện đang phối hợp với Cục PTTT và DN KH&CN và các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung Chương trình.

+ Dựa vào kết quả nghiên cứu của Đề án đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực KH&CN trình độ cao, Viện đã phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ trong soạn thảo Nghị định quy định chính sách ưu đãi sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN.

Các nhiệm vụ KH&CN cẩp nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở:

Trong năm 2013, Viện đã và đang thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Thực hiện 02 Đề tài cấp Nhà nước, trong đó: (1) Hợp tác về KH&CN theo Nghị định thư với Lào; và (2) Đề tài thuộc Chương trình KX.06 “N/c cơ chế và giải pháp tăng cường hội nhập hoạt động KH&CN của VN với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á” (2012-2014). Nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành các nội dung, sản phẩm theo yêu cầu như xây dựng và hoàn thiện dự thảo Luật KH&CN, Chiến lược KH&CN Lào giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn 2030 và đã được Chính phủ Lào thông qua và trình Quốc hội Lào (Luật KH&CN), Bộ Chính trị Đảng NDCM Lào (Dự thảo Chiến lược)). Nhiệm vụ thứ hai hiện đang được tích cực triển khai thực hiện, theo kế hoạch sẽ kết thúc cuối năm 2014.

+ Thực hiện 05 đề tài cấp Bộ chuyển tiếp 2012-2013 và 03 đề tài cấp Bộ 2013-2014: Các đề tài đều cố gắng hoàn thành theo đúng tiến độ dự kiến và thời gian được phép gia hạn. Các đề tài đã nghiệm thu, được Hội đồng đánh giá cao về nội dung, kết quả nghiên cứu đáp ứng được các yêu cầu đặt ra..

+ Thực hiện 06 đề tài cơ sở 2013, tập trung nội dung nghiên cứu làm tiền đề cho các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ những năm tiếp theo, đồng thời góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ của Viện.

Tham gia góp ý các văn bản

Ngoài công tác soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, Viện cũng luôn chú trọng công tác tham gia góp ý, xây dựng văn bản cho các Đơn vị trong Bộ và cũng như các Bộ ngành, địa phương khác. Trong năm 2013, Viện đã tham gia góp ý hàng chục văn bản quan trọng như: Văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương; Dự thảo Thông tư về định mức và phương thức cấp tiền lương, tiền chi hoạt động bộ máy trong nhiệm vụ KH&CN của các tổ chức; 03 Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch các vùng ĐBSH và DHĐB, BTB, TN đến 2020, tầm nhìn đến 2030; Hướng dẫn cách tính TFP cho Sở KH&CN Bình Thuận; Dự thảo Quyết định của TTCP ban hành chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu CNC Hòa Lạc; Thông tư hướng dẫn Chương trinh hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập; Dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện mô hình Tổ chức điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm; Cơ chế khoán kinh phí đề tài, dự án KH&CN của tỉnh Quảng Ninh; Dự thảo Kế hoạch Hành động QG về Tăng trưởng Xanh của Bộ KH&ĐT; Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN; Dự thảo Nghị định quy định vệ đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động KH&CN; Dự thảo Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN; Dự thảo Nghị định ưu đãi, sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN; Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Dự thảo Đề án Xây dựng và triển khai lộ trình phát triển kinh tế tri thức đến năm 2020 của Bộ KH&ĐT;...

Tổng kết hoạt động năm qua, Viện đã rút ra một số kết luận, là kinh nghiệm hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trong thời gian tới:

- Phát huy vai trò chủ động và tích cực của bộ phận quản lý trong việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. Đặc biệt, việc đẩy nhanh và sớm lập kế hoạch nghiên cứu hàng năm sẽ giúp hoàn thành các nhiệm vụ KH&CN đúng tiến độ.

- Thống nhất và đồng bộ tổ chức triển khai công tác nghiên cứu, phân bổ công việc cho những cán bộ trong Viện một cách khoa học dựa trên năng lực, quỹ thời gian của từng cán bộ và căn cứ vào tầm quan trọng của từng công việc được giao để sắp xếp phân công hợp lý, đồng thời tăng cường trách nhiệm quản lý ở các Ban Chuyên môn.

- Kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN định kỳ hàng tháng, hàng quý đảm bảo đúng tiến độ và các yêu cầu về nội dung.

- Đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ và phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc, sử dụng kết quả nghiên cứu là căn cứ chủ yếu để tổng hợp, góp ý kiến, chuẩn bị văn bản trả lời đối với các nhiệm vụ đột xuất được giao.

- Có biện pháp khuyến khích thích đáng đối với cán bộ, tập thể có những đóng góp tích cực và hiệu quả cho công tác của Viện.

Số lượt đọc1237