Chủ nhật, 22/12/13

Những thành tựu đã đạt được


Trong suốt quá trình hình thành và phát triển Viện Chiến lược và Chính sách khoa học công nghệ đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn
Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới thăm Viện
Chú thích người trong ảnh từ trái qua phải: Ông Đặng Mộng Lân, Ông Đặng Ngọc Dinh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Ông Trịnh Nguyên Huân (thư kí của Đại tướng)

Luật Công nghệ cao được thông qua tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XII, ngày 13/11, Quốc hội đã tiến hành thông qua Luật này gồm  6 chương, 35 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2009. Luật gồm các quy định cụ thể về việc ứng dụng, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, biện pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao; phát triển công nghệ cao trong các ngành kinh tế, kỹ thuật; chính sách phát triển, đào tạo và thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao; cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động công nghệ cao...

Luật chuyển giao công nghệ: Viện đã tổ chức phối hợp với các đơn vị trong Bộ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và một số cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Luật chuyển giao công nghệ và Tờ trình Thủ tướng Chính phủ. Luật Chuyển giao Công nghệ được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt nam kỳ họp Khoá XI kỳ họp thứ 10 thông qua vào ngày 29 tháng 11 năm 2006.

Luật Khoa học và Công nghệ: Xây dựng Luật khoa học và Công nghệ là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Nhà nước giao cho Viện. Công việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện đã được Viện tiến hành trong nhiều năm.Kế hoạch sửa đổi và hoàn thiện được thực hiện cho tới 4/2000 và đã được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào kỳ họp Khoá IX tháng 6 năm 2000.

Đề án Quốc gia Chiến lược phát triển KHCN Việt nam đến năm 2010Viện được Bộ KHCNMT giao nhiệm vụ làm cơ quan nghiên cứu và xây dựng đề án Chiến lược phát triển KHCN Việt nam đến năm 2010.

Tầm nhìn Việt Nam đến năm 2020: Viện là cơ quan thường trực của nhóm nghiên cứu và biên tập chuyên đề tầm nhìn đến năm 2020. Viện đã tích cực giúp Bộ tổ chức và triển khai nhiều hoạt động để xây dựng chuyên đề có kết quả.

Hai đề án Chiến lược phát triển KHCN Việt nam đến năm 2010  Tầm nhìn Việt Nam 2020 đã được sử dụng làm tài liệu phục vụ Đaị hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 9.

Soạn thảo nghị định Chuyển đổi hình thức hoạt động các cơ quan nghiên cứu KHCN;

Chính sách lao động của các cơ quan KHCN;

Cơ chế, chính sách thực hiện xã hội hoá hoạt động KH&CN; Mục tiêu Quy định về các cơ chế, chính sách, biện pháp để động viên mọi nguồn lực trong xã hội, khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia vào sự nghiệp phát triển KH&CN nhằm phát huy tiềm năng sáng tạo và nâng cao mức hưởng thụ về vật chất và tinh thần của nhân dân trên cơ sở các thành tựu KH&CN.

Xây dựng cơ chế chính sách phát triển một số hướng công nghệ cao và phát triển có trọng điểm một số ngành công nghiệp công nghệ cao. Hiện đã hoàn thành bản dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Báo cáo đề án gửi Bộ trưởng Bộ KH&CN để trình Chính phủ

Xây dựng Đề án Quy hoạch phát triển các khu công nghệ cao ở Việt Nam. Hiện nay, ban soạn thảo đã hoàn thành Dự thảo số 5 và đang xây dựng các dự thảo Quyết định, Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và báo cáo của Đề án để trình Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Quyết định số 117/2005/QĐ-TTg ngày 27/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN Bộ, cơ quan ngang bộ, tỉnh, trung ương.

Quyết định số 214/2005/QĐ-TTg ngày 30/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển thị trường công nghệ;

Trình Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của tổ chức, cá nhân; và Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp (tháng 9/2005).

Quyết định số 12/2005/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2005 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định về việc xác định các đề tài KH&CN và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 07/2003/QĐ-BKHCN ngày 3/4/2003 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Quyết định số 20/2005/QĐ-BKHCN ngày 23/12/2005 về ban hành Hệ thống tiêu chí và biểu mẫu thuyết minh các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010.

Thông tư hướng dẫn cá nhân, tổ chức KH&CN hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tiến hành hoạt động KH&CN.

Số lượt đọc1412