Thứ tư, 16/12/15

Công tác kiện toàn tổ chức và hoạt động năm 2015 của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN


Năm 2015, cũng là năm thứ hai Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN chuyển đổi hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP). Viện tiếp tục triển khai thực hiện Đề án kiện toàn theo chiều sâu tiếp nối các công tác từ năm 2014, nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động của Viện, thực hiện quyền làm chủ, phát huy tính sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cá nhân, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ đảm bảo đủ khả năng triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu.

Xác định được tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đầy đủ năng lực và phẩm chất đảm bảo đáp ứng các yêu cầu trong công tác, Viện chú trọng vào việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho các cán bộ mới; tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học, tạo diễn đàn chia sẻ và trao đổi các kết quả nghiên cứu, các tri thức mới; đào tạo về phương pháp nghiên cứu, xây dựng định hướng nghiên cứu trước mắt và lâu dài. Năm 2015 khác với các năm trước là toàn bộ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ mới đều được gắn với công việc thực tiễn, nhiều cán bộ trẻ đã được giao chủ trì các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở. Sự tiến bộ của các cán bộ mới đã được thể hiện rõ ràng qua các kết quả nghiên cứu. 

Với mục tiêu góp phần đổi mới công tác xây dựng kế hoạch nghiên cứu của Viện (theo hướng tăng cường sự chủ động và chú trọng các vấn đề tầm chiến lược, dài hạn), nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ nghiên cứu, góp phần định hướng lại hoạt động nghiên cứu của Viện và tạo sự đồng thuận thống nhất (giữa các cá nhân, giữa các đơn vị, giữa các cấp) trong việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu của Viện, Lãnh đạo Viện đã chỉ đạo xây dựng Chương trình nghiên cứu giai đoạn 2016-2020. Đây là cơ sở xây dựng định hướng nghiên cứu trước mắt và lâu dài của các Ban, đảm bảo đáp ứng được các nhiệm vụ mới và hướng tới mỗi Ban là một tập thể nghiên cứu mạnh.

Việc triển khai áp dụng các quy trình quản lý của Viện (quản lý nhiệm vụ KH&CN, trình tự và thủ tục thanh toán, hoạt động hợp tác quốc tế, văn thư, lưu trữ) đã góp phần tăng cường tính minh bạch, hiệu quả trong sự phối hợp giữa các đơn vị và trong công tác quản lý của Viện.

Số lượt đọc1746