Thứ tư, 16/12/15

Kết quả hoạt động năm 2015 của Hội đồng Khoa học Viện và hoạt động sinh hoạt khoa học


1. Hội đồng khoa học Viện

Hội đồng khoa học Viện trong nhiệm kỳ này gồm 11 thành viên, trong đó 07 cán bộ trong Viện và 04 thành viên bên ngoài do Viện trưởng mời. Năm 2015, Hội đồng khoa học Viện đã tích cực tư vấn cho Lãnh đạo Viện trong việc xác định và đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (09 đề tài) tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản, làm cơ sở cho việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, Quốc gia trong thời gian tới. Hội đồng cũng tham gia tư vấn cho Lãnh đạo Viện định hướng các vấn đề nghiên cứu để xây dựng các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, nhằm đáp ứng các yêu cầu trong công tác quản lý của Bộ KH&CN trong giai đoạn hiện nay (trong kế hoạch nghiên cứu năm 2016, Viện đề xuất 10 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ; được xem xét giao trực tiếp 03 nhiệm vụ, tuyển chọn 02 nhiệm vụ). 

Phần lớn các thành viên của Hội đồng khoa học Viện tích cực tham gia các hội đồng xét duyệt, hội đồng đánh giá và nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN ở cấp cơ sở.

2. Sinh hoạt khoa học

Trong năm 2015, Viện đã chú trọng đẩy mạnh việc tổ chức các buổi tọa đàm khoa học ở quy mô nội bộ Ban và toàn Viện, nhằm tăng cường không khí học thuật, tạo môi trường nghiên cứu lành mạnh tại Viện. Bên cạnh các buổi sinh hoạt khoa học trao đổi các chủ đề mang tính học thuật, những vấn đề cấp bách trong phát triển KH&CN, Viện đã tăng cường các buổi trao đổi kết quả nghiên cứu gắn trực tiếp với các nhiệm vụ KH&CN, có sự tham gia của không chỉ cán bộ trong Viện mà cả các chuyên gia ngoài Viện trong lĩnh vực nghiên cứu. Thông qua các buổi tọa đàm đã tạo nên một diễn đàn khoa học cởi mở, thẳng thắn và nghiêm túc, là nơi chia sẻ tri thức của các chuyên gia, cán bộ nghiên cứu giàu kinh nghiệm, là “lớp học” thiết thực và hiệu quả cho các cán bộ trẻ.

Việc tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học của Viện và tại một số Ban nghiên cứu đã trở thành nề nếp và thường xuyên, dần trở thành một hoạt động song hành với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của Viện. Trong năm 2015, Viện đã tổ chức được khoảng hơn 30 tọa đàm khoa học ở quy mô Viện và rất nhiều sinh hoạt học thuật ở quy mô Ban.

Nhìn chung, Viện đã xây dựng được không khí học thuật sôi nổi và hiệu quả, tạo được diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu cho các cán bộ trong và ngoài Viện, tăng cường cơ hội học hỏi và giao lưu cho cán bộ trẻ.

Số lượt đọc1240