Thứ tư, 16/12/15

Kết quả hoạt động tham gia xây dựng và góp ý các dự thảo văn bản năm 2015 của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN

 

Bên cạnh việc trực tiếp chủ trì soạn thảo một số văn bản, Viện cũng rất chú trọng công tác tham gia xây dựng, góp ý văn bản cho các Đơn vị trong Bộ và cũng như các Bộ ngành, địa phương khác. Năm 2015, Viện đã tham gia góp ý cho rất nhiều văn bản quan trọng, như: 1) Dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020; 2) Chiến lược tăng trưởng xanh; 3) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp trích lập quỹ phát triển KH&CN; 4) Dự thảo chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến 2020, tầm nhìn 2030; 5) Dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập;… và Dự thảo quy hoạch phát triển KT-XH hoặc KH&CN của một số địa phương như Thừa Thiên-Huế, Đồng Nai, Điện Biên,…

Phần lớn các văn bản góp ý đều thực hiện đúng thời gian và luôn nhận được đánh giá cao của các đơn vị tổng hợp về sự nghiêm túc và chất lượng của các ý kiến đóng góp.

Ngoài ra, Viện còn tham gia chuẩn bị và cung cấp thông tin phục vụ Lãnh đạo Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, như: cung cấp thông tin cho Vụ KH-TH chuẩn bị báo cáo Quốc hội về tình hình sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015; chuẩn bị báo cáo cho Bộ trưởng báo cáo Quốc hội về hiện trạng ứng dụng kết quả nghiên cứu; cung cấp thông tin cho Vụ Hợp tác quốc tế chuẩn bị cho Bộ trưởng đón tiếp Tập đoàn OXFORD; chuẩn bị Báo cáo phân tích Chỉ số đổi mới sáng tạo và vị trí của Việt Nam trong Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2015;...

Số lượt đọc1059