Thứ tư, 16/12/15

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu năm 2015 của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN


Với chức năng, nhiệm vụ chính của Viện là nghiên cứu về chiến lược, chính sách khoa học, công nghệ phục vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, hàng năm, Viện rất chú trọng công tác đề xuất và triển khai các nhiệm vụ KH&CN đảm bảo nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và cơ chế quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới. Năm 2015, Viện đã triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu gồm:

- 01 nhiệm vụ cấp Quốc gia KX.06.03/11-15 thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu và phát triển Hội nhập quốc tế về KH&CN” (KX.06/11-15), là nhiệm vụ chuyển tiếp (2012-2014 gia hạn đến 2/2015): nhiệm vụ đã hoàn thành và nghiệm thu cấp Nhà nước.

- 08 nhiệm vụ cấp Bộ chuyển tiếp (trong đó: 01 nhiệm vụ (2013-2015) và 07 nhiệm vụ (2014-2015)) và 01 nhiệm vụ cấp Bộ mới (2015-2016).

- 09 nhiệm vụ cấp cơ sở 2015.

- 01 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng: Xây dựng báo cáo thường niên KH&CN năm 2015.

Các đề tài nghiên cứu cấp Quốc gia và cấp Bộ của Viện được thực hiện theo đặt hàng của Bộ KH&CN. Các nội dung nghiên cứu tập trung cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ việc hoạch định chính sách KH&CN, đáp ứng yêu cầu trong công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Khoa học và Công nghệ. Các đề tài cấp cơ sở tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản, làm tiền đề cho các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, Quốc gia trong giai đoạn tiếp theo,  (ví dụ: nghiên cứu về vấn đề ra cho KH&CN khi Việt Nam tham gia Hiệp định TPP; vấn đề hài hòa lợi ích giữa tổ chức nghiên cứu, nhà khoa học và nhà nước đối với nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN; tiêu chí đánh giá năng lực khoa học và công nghệ địa phương; cơ chế hợp tác nhiều bên nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới trong nông nghiệp;...), đồng thời góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu lâu dài cho cán bộ của Viện.

Vấn đề nâng cao chất lượng kết quả nghiên cứu luôn được Lãnh đạo Viện đặt ra đối với cán bộ chủ trì và nhóm thực hiện đề tài. Hội đồng Khoa học đã tư vấn Lãnh đạo Viện đặt hàng các đề tài cấp cơ sở, đảm bảo nội dung nghiên cứu giải quyết các vấn đề lý luận cơ bản, “đi trước đón đầu”. Bên cạnh đó, cũng để khắc phục tình trạng chậm tiến độ của các nhiệm vụ, Viện đã nghiêm túc thực hiện Quy trình quản lý các nhiệm vụ KH&CN (đã được ban hành trong năm 2014) nhằm đảm bảo tính hiệu quả, chặt chẽ trong các bước thực hiện, tăng cường công tác quản lý cả về tiến độ cũng như chất lượng của từng nhiệm vụ, bám sát kế hoạch dự kiến.

Việc chú trọng chất lượng công tác kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện các đề tài đã giúp hạn chế tình trạng chậm tiến độ và nâng cao chất lượng các sản phẩm trung gian, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đề tài.

Lãnh đạo Viện cũng khuyến khích các chủ trì và nhóm nghiên cứu tăng cường đăng tải kết quả nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành và báo cáo tại các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. Đây vừa là hình thức chia sẻ kết quả nghiên cứu, tạo diễn đàn trao đổi về học thuật, vừa là động lực đòi hỏi phải nâng cao chất lượng kết quả nghiên cứu. Số lượng ấn phẩm và các báo cáo tại hội nghị, hội thảo từ các kết quả nghiên cứu của Viện ổn định trong các năm gần đây (năm 2013: 19 ấn phẩm; năm 2014: 18; năm 2015: 22), tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của Viện. 

Công tác xây dựng kế hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của Viện vẫn đang từng bước đổi mới, phù hợp với các yêu cầu trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Số lượt đọc1651