Thứ tư, 16/12/15

Kết quả hoạt động năm 2015 của Tổ Công tác triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020


Trên tinh thần chủ động thực hiện các nhiệm vụ chiến lược phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2011-2020, và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã kí quyết định số 119/QĐ-CLCS ngày 04/09/2013 về việc thành lập Tổ Công tác triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.

Năm 2015 được xác định là năm tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Chiến lược, với vai trò là cơ quan thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo triển khai Chiến lược, Viện đã nỗ lực và chủ động phối hợp với các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó. Cụ thể các công việc đã hoàn thành:

- Đôn đốc và phối hợp với các đơn vị đầu mối của Bộ thực hiện nhiệm vụ xây dựng phương pháp và tính toán, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu Chiến lược;

- Phối hợp với các vụ quản lý của Bộ KH&CN làm việc với một số bộ ngành, địa phương, tổ chức KH&CN để nắm bắt tình hình thực hiện Chiến lược và trao đổi phương thức phối hợp hiệu quả;

- Hướng dẫn các bộ ngành, địa phương và một số tổ chức KH&CN lớn sơ kết và chuẩn bị báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chiến lược;

- Tổng hợp, xử lý báo cáo sơ kết của các bộ ngành, địa phương và các báo cáo đánh giá thực hiện mục tiêu để xây dựng báo cáo Sơ kết triển khai thực hiện Chiến lược trong giai đoạn 2011-2015, báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 của Bộ KH&CN và trình Thủ tướng Chính phủ.

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện các mục tiêu, các định hướng nhiệm vụ của Chiến lược đòi hỏi sự phối hợp và tham gia của tất cả các bộ ngành, địa phương, tổ chức KH&CN, tập đoàn kinh tế,… do vậy vai trò của đơn vị điều phối, thường trực là rất quan trọng, chính vì vậy Viện coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu trong năm 2015 và những năm tiếp theo. 

Số lượt đọc2009