Thứ tư, 16/12/15

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN phục vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật


Công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu, luôn được Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN chú trọng triển khai thực hiện. Từ việc xây dựng các nhiệm nghiên cứu phục vụ công tác soạn thảo cho đến quá trình thực hiện, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ soản thảo văn bản, xin ý kiến các chuyên gia, tổ chức có liên quan,... đều được Lãnh đạo Viện quan tâm, chỉ đạo và tham gia trực tiếp. Trong năm 2015, Viện đã chủ trì soạn thảo 02 văn bản gồm: 

1/ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về cơ chế hợp tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN (Chủ trì nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Võ Hưng, Trưởng Ban Chính sách ĐM và Phát triển TTCN): Đã trình Thủ tướng Chính phủ lần đầu vào tháng 11/2014; Trong năm 2015, tích cực nghiên cứu bổ sung và hoàn thành việc hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu của Vụ Khoa Giáo Văn Xã (Văn phòng Chính phủ).

2/ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chính sách khuyến khích tư nhân thành lập hoặc liên kết với Nhà nước để thành lập các quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ mới, công nghệ cao (Chủ trì nhiệm vụ: TS. Tạ Doãn Trịnh, Viện trưởng; Thời hạn phải trình Thủ tướng Chính phủ: tháng 11/2015): Đã hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu, dự thảo các văn bản trình Thủ tướng Chính phủ, nhưng hiện nay, các quy định pháp lý về thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm của Việt Nam chưa đầy đủ, nên Bộ trưởng đã chỉ đạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất tạm dừng việc ban hành quyết định vào thời điểm này để đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực tiễn (Bộ trưởng đã ký trình tại Công văn số 4533/BKHCN-VCLCS ngày 23/11/2015).

Số lượt đọc1336