Thứ tư, 16/12/15

Tình hình hoạt động chung của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN năm 2015


Năm 2015, là một năm nhiều thách thức với công tác của Viện. Trong bối cảnh rất nhiều các văn bản mới liên quan đến hoạt động quản lý, triển khai nhiệm vụ có hiệu lực thi hành, tạo nên những thay đổi rất lớn trong công tác của Viện cũng như các đơn vị liên quan. Bên cạnh những đổi mới, góp phần tháo gỡ dần những vướng mắc trong hoạt động KH&CN hiện nay, một số quy định mới vẫn chưa hoàn toàn phù hợp với các đặc thù của hoạt động KH&CN và điều kiện thực tiễn của các đơn vị, đặc biệt các đơn vị sự nghiệp KH&CN thực hiện nhiệm vụ xây dựng chiến lược và chính sách như Viện, chính vì vậy việc thực thi còn gặp không ít những khó khăn. Viện đã nỗ lực tiếp thu và triển khai các quy định mới, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý của Bộ KH&CN để vận dụng linh hoạt đảm bảo đúng chủ trương, đường lối và phù hợp với thực tiễn.

Năm 2015, cũng là năm thứ hai Viện chuyển đổi hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP), đòi hỏi sự nỗ lực tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện, từ phương thức quản lý đến công tác điều hành trong mọi hoạt động, tăng tính chủ động, nâng cao chất lượng, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm. Viện đã tổ chức thực hiện Đề án kiện toàn theo chiều sâu, tạo những sự đổi mới mạnh mẽ cả về chất và lượng tạo đà phát triển Viện trong thời gian tới.

Với sự chỉ đạo sát sao và ủng hộ của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ và Lãnh đạo Viện, kết hợp chặt chẽ với hoạt động của Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên, năm 2015, tập thể cán bộ viên chức của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã triển khai, thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị, chuyên môn do Lãnh đạo Bộ giao. Viện đã tăng cường được mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với nhiều cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước.

Cơ cấu tổ chức của Viện:

- Khối nghiên cứu, xây dựng chiến lược và chính sách: gồm 04 Ban

1. Ban Dự báo và Chiến lược KH&CN

2. Ban Chính sách nhân lực và tổ chức KH&CN

3. Ban Chính sách đầu tư và tài chính KH&CN

4. Ban Chính sách đổi mới và phát triển thị trường công nghệ

- Khối hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo sau đại học và Tạp chí: gồm 03 đơn vị

1. Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học

2. Văn phòng

3. Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN

- Khối tư vấn: gồm 01 đơn vị

1. Trung tâm Hợp tác nghiên cứu chính sách KH&CN

- Lãnh đạo Viện gồm: 01 Viện trưởng và 03 Phó Viện trưởng.

Tình hình nhân sự của Viện:

Tổng số cán bộ nhân viên: 58 (trong đó, có 02 cán bộ đang đảm nhiệm công tác đại diện KH&CN tại nước ngoài)

Phân theo biên chế - hợp đồng  
Trong biên chế 33
Hợp đồng không thời hạn 17
Hợp đồng theo NĐ 68/CP 08
Phân theo giới tính  
Nam 20 (34%)
Nữ 38 (66%)
Phân theo trình độ đào tạo  
Giáo sư/Phó giáo sư 01 (02%)
Tiến sĩ: 07 (12%)
Nghiên cứu sinh: 05 (08%)
Thạc sĩ: 25 (44%)
Đại học: 17 (30%)
Cao đẳng trở xuống: 08 (16%)
Phân theo lĩnh vực chuyên môn  
Cán bộ nghiên cứu: 30 (52%),
          - Nam
          - Nữ
12 (40%);
18 (60%)
Cán bộ phục vụ: 28 (48%)
          - Nam
          - Nữ
08 (29%);
20 (71%)
Phân theo độ tuổi  
Độ tuổi trung bình: 41,6;
          - Cán bộ nghiên cứu: 37
          - Cán bộ phục vụ: 45,7
 
Số lượt đọc1352