Chủ nhật, 01/06/14

Thông báo về báo cáo tiến độ thực hiện luận văn cao học khóa 17

VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BAN THÔNG TIN VÀ ĐÀO TẠO SĐH

 

 
   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      

            Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc: Các học viên khóa cao học trúng tuyển đợt 2 năm 2012 thực hiện

báo cáo tiến độ thực hiện luận văn

-----------------------------

Thực hiện kế hoạch đào tạo đối với các học viên khóa cao học trúng tuyển đợt 2 năm 2012 trong năm học 2014, đề nghị các anh chị học viên báo cáo tiến độ thực hiện luận văn:

1. Học viên hoàn thành báo cáo tiến độ thực hiện luận văn theo mẫu và gửi về Bộ phận Giáo vụ của Ban Thông tin và Đào tạo SĐH, chậm nhất vào 16h30 ngày 12/6/2014. Học viên lưu ý trong báo cáo tiến độ phải có xác nhận của người hướng dẫn khoa học. Học viên có thể gửi báo cáo qua thư điện tử (email) tới Bộ phận Giáo vụ, nhưng sau đó vẫn cần phải gửi bản cứng có xác nhận của người hướng dẫn (có chữ kí tươi của người hướng dẫn) tới địa chỉ:

Bộ phận giáo vụ, Ban Thông tin và Đào tạo SĐH

Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN

Phòng 211, nhà B, 38 Ngô Quyền, Hà Nội

Điện thoại: 38.242.255 ; Mobile: 0904.072.072 (Ms. Trang)

2. Học viên không thực hiện đúng thông báo trên coi như không có nhu cầu hoàn thành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ.

3. Trong quá trình thực hiện, khi có vướng mắc hoặc khó khăn khách quan, học viên cần trao đổi ngay với bộ phận giáo vụ, Ban Thông tin và Đào tạo SĐH để kịp thời có giải pháp xử lý.

Trân trọng đề nghị các anh chị lưu ý tiến độ thực hiện luận văn như đã thông báo.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các anh chị Học viên.

 

                                                            TM. BAN THÔNG TIN VÀ ĐÀO TẠO SĐH                                                                                   
                                                                             PHÓ TRƯỞNG BAN

                                                                                  (đã ký)          

                                                                             Phạm Quang Trí

Số lượt đọc1877