Thứ hai, 13/02/17

Cơ cấu tổ chức của Viện chiến lược và chính sách khoa học công nghệ

Sơ đồ tổ chức
Ban lãnh đạo Hội đồng đào tạo trình độ tiến sĩ  Tạp chí chính sách và quản lý KH&CN Trung tâm hợp tác nghiên cứu chính sách KH&CN Ban thông tin và đào tạo sau đại học Ban chính sách đổi mới và phát triển thị trường công nghệ Ban chính sách đầu tư và tài chính KH&CN Ban chính sách nhân lực và tổ chức KH&CN Ban dự báo và chiến lược KH&CN Hội đồng khoa học

 


 


 

 

Họ và tên

ĐT CQ

Chức vụ/Đơn vị

Lãnh đạo Viện

Hoàng Minh, PGS. Tiến sĩ

38.251.563

Viện trưởng

Nguyễn Quang Tuấn, Tiến sĩ

39.342.638

Phó Viện trưởng

Hoàng Xuân Long, Tiến sĩ

38.256.512

Phó Viện trưởng

Văn phòng

Chu Thị Thu Hà, Thạc sĩ

38.248.273

Chánh Văn phòng

Đinh Thị Thu Hà, Thạc sĩ

38.266.546

Phó Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Hà

38.256.511

Phó Chánh Văn phòng

Ban Dự báo và Chiến lược KH&CN

Nguyễn Việt Hoà, Thạc sĩ

38.251.764

Phó trưởng Ban - Phụ trách Ban

Ban Chính sách nhân lực và tổ chức KH&CN

Nguyễn Lan Anh, Thạc sĩ

39.344.101

Phó trưởng Ban

Nguyễn Minh Hạnh, Thạc sĩ

39.344.101

Phó Trưởng Ban

Hoàng Văn Tuyên, Thạc sĩ

39.344.102

Phó Trưởng Ban

Ban Chính sách Đầu tư & Tài chính KH&CN

Cao Thị Thu Anh, Thạc sĩ

38.264.160

Phó trưởng Ban - Phụ trách Ban

Đặng Thu Giang, Thạc sĩ

38.264.160

Phó trưởng Ban

Ban Thông tin và Đào tạo sau đại học

Hoàng Xuân Long, Tiến sĩ

38.256.512

Phó Viện trưởng – Phụ trách Ban

Ban Chính sách đổi mới và phát triển thị trường công nghệ

Nguyễn Võ Hưng, Thạc sĩ

38.265.634

Trưởng Ban

Nguyễn Thanh Tùng, Thạc sĩ

38.241.606

Phó trưởng Ban

Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu chính sách KH&CN

Bạch Tân Sinh, Tiến sĩ

39.344.102

Phó Giám đốc phụ trách

Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN

Đặng Thu Minh, Thạc sĩ

38.264.285

Trưởng phòng Trị sự

 

Số lượt đọc4040