Thứ ba, 24/12/13

Mạng lưới các thành phố ở Châu Á có khả năng chống chịu với Biến đổi khí hậu-ACCCRN-Hợp phần Việt Nam

Vai trò của Viện NISTPASS: Cơ quan điều phối hợp phần nghiên cứu tại Việt Nam

Giám đốc dự án: Tiến sĩ Mai Hà- Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Khoa học và Công nghệ

Điều phối viên : Tiến sĩ Bạch Tân Sinh- Trưởng ban Chính sách Nhân lực và Hệ thống Tổ chức KH&CN, Viện Chiến lược Chính sách Khoa học và Công nghệ.

Thời điểm triển khai: Tháng 4/2008

Thời gian thực hiện: 01/2009 - 06/2010.

website: www.vietnamcityclimatechange.net

Giới thiệu về dự án:

ACCCRN là từ viết tắt của "Mạng lưới các thành phố ở Châu Á có khả năng chống chịu với Biến đổi Khí hậu" (Asian Cities Climate Change Resilience Network). Dự án do Quỹ Rockefeller tài trợ và được triển khai thực hiện tại 10 thành phố cỡ trung bình ở Ấn Độ, Việt Nam, In-đô-nê-xia và Thái Lan. Mục đích của dự án là nhằm giúp các thành phố này nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu thong qua việc xây dựng các công cụ và biện pháp thực tế, chuẩn bị các kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nghèo và quản lý tốc độ đô thị hoá đang diễn ra nhanh chóng. Tại Việt Nam, ba thành đã được lựa chọn cho giai đoạn hiện tại của dự án là Đà Nẵng, Cần Thơ và Quy Nhơn. Tại mỗi thành phố, chính quyền địa phương là cơ quan chỉ đạo các hoạt động của dự án với sự hỗ trợ của các đối tác quốc gia và quốc tế. Các đối tác này sẽ tiến hành các nghiên cứu dựa trên các tri thức khoa học sẵn có tốt nhất về biến đổi khí hậu ở Việt Nam và dự báo các tác động đối với địa phương do những thay đổi trong tương lai. Dựa vào các thông tin này, các chuyên gia và cán bộ của chính quyền địa phương sẽ xác định các khu vực địa lý, các cộng đồng, các nhóm xã hội và cơ sở hạ tầng có thể dễ bị tổn thương nhất bởi các tác động của khí hậu trong tương lai. Các cộng đồng hiện đã và đang phải đối phó với các tác động khắc nghiệt của bão, lũ, xói lở và các tác động khác sẽ được mời tham gia để họ có thể chia sẻ kinh nghiệm và bài học của mình với các chuyên gia và cán bộ của chính quyền địa phương.

Các kết quả sẽ là gì?

Sau khi kết thúc giai đoạn này của dự án ACCCRN, mỗi thành phố sẽ có sự hiểu biết tốt hơn về các tác động của khí hậu và những vấn đề cần thực hiện để ứng phó với các tác động đó. Các cộng đồng thành viên sẽ có nhận thức cao hơn về tính dễ bị tổn thương đối với khí hậu, về các giải pháp thích ứng và các biện pháp mà họ có thể thực hiện để chuẩn bị tốt hơn cho các thiên tai tiềm tàng. Các sở chuyên môn và các cộng đồng địa phương sẽ phối hợp với nhau để chuẩn bị các kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc gia và quốc tế, các kế hoạch này sẽ được giới thiệu với tư cách là các đề xuất kêu gọi tài trợ tới các nhà tài trợ quốc tế- những tổ chức mong muốn hỗ trợ Việt nam trong vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các đối tác khác của dự án: Quỹ Rockefeller (http://www.rockfound.org); Viện Nghiên cứu Chuyển đổi Xã hội và Môi trường (ISET); Người liên hệ: Ông Ken MacClune Email: ken@i-s-e-t.org; Uỷ ban Nhân dân các Thành phố Đà Nẵng, Cần Thơ và tỉnh Bình Định; Challenge to Change (CtC) (http://www.challengetochange.org). Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Phúc Hoà, Email: phuchoa55@gmail.com; Viện Khí Tượng Thủy Văn và Môi trường; Viện Nghiên cứu Thủy lợi Miền Nam; Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường và Viện DRAGON.

Số lượt đọc2170