Chủ nhật, 22/12/13

Dự án triển khai trong năm 2008


Sarec: đã kết thúc giai đoạn 2004-2008, bắt đầu giai đoạn mới 2008-2010. Trong năm 2008, đã xây dựng bản dự thảo tập bài giảng về phân tích chính sách, tổ chức một số khóa tập huấn về phân tích chính sách tại các địa phương, v.v.

MIKE: đã kết thúc giai đoạn và đang phối hợp với đối tác chuẩn bị giáo trình về đánh giá tài sản vô hình.

Nghị định thư với Nhật bản: đã tổ chức đoàn đi Nhật, tổ chức lớp học về Nhìn trước công nghệ tại Hà nội.

Nghị định thư với Hoa kỳ: đã tổ chức hội thảo khởi động với đối tác, đang chuẩn bị các chuyên đề.

Hợp tác với một số tổ chức khác trong khuôn khổ mạng lưới về tài nguyên nước, môi trường (như Summernet, M-Power, v.v.):

Chương trình M-POWER:

Đã tổ chức thành công cuộc họp thường niên của Chương trinh M-POWER tại Hà Nội (29/1-2/2/2008)  với khoảng 140 khách tham dự trong đó có khoảng 80 khách nước ngoài đến từ 5 nước trong Lưu vực Sông Mê Kông.

Cán bộ nghiên cứu tham gia nghiên cứu với các nhà khoa học trong khu vực về chủ đề “Quản trị tài nguyên nước” và trình bày một số báo cáo khoa học tại Hội thảo quốc tế và đăng tải kết quả nghiên cứu tai một số chương cũa cuốn sách M-POWER 1 và 2.

Chương trình SUMERNET:

Nghiên cứu: Chủ trì Dự án Liên kết Nghiên cứu với Chính sách, cùng với Trung tâm Nghiên cứu Úc về Mê Kông, Đại học Sydney, Úc.

Tham gia một số tiểu dự án: Dự án Thể chế cộng đồng địa phương nhằm thích ứng với lũ lụt tại Vùng Mê Kông. (01/2008 – 12/2008). do Viện Nghiên cứu và Phát triển ĐBSCL, Đại học Cần Thơ chủ trì; Dự án “Incentives as a means to achieving sustainable land and water management in the Greater Mekong Sub-Region: Developing a framework for PES in the hydropower sector in the region” (01/2008-12/2008) do Viện International Water Management Institute chủ trì.

Số lượt đọc1680