Thứ hai, 23/12/13

Cải cách chính sách NC-TK trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế

Giám đốc dự án: TS. Đặng Duy Thịnh

Điều phối viên: KS. Nguyễn Văn Học

Mục tiêu của dự án nghiên cứu cải cách chính sách nghiên cứu và triển khai của Việt nam trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế theo hướng thị trường trong thời kỳ công cuộc công nghiệp hoá đất nước. Mục đích của dự án là nhận dạng và nắm được những quan niệm và phương pháp luận cũng như các yếu tố văn hoá-xã hội ảnh hưởng đến quá trình cải cách chính sách nghiên cứu và triển khai.

Hai lĩnh vực trọng tâm mà dự án tập trung vào nghiên cứu đó là

- Vai trò của nhà nước và thị trường đối với chính sách nghiên cứu và triển khai, đặc biệt là vấn đề lựa chọn hướng ưu tiên cho các hoạt động nghiên cứu triển khai.

- Mối liên hệ giữa cải cách chính sách nghiên cứu triển khai với thể chế, chức năng của hệ thống nghiên cứu triển khai quốc gia.

Một số lĩnh vực công nghiệp đã được lựa chọn để điều tra, thu thập cơ sở dữ liệu làm cơ sở cho việc đánh giá phân tích phục vụ cải cách chính sách nghiên cứu triển khai.

Số lượt đọc1419