Thứ hai, 23/12/13

Cung cấp tài chính cho công tác nghiên cứu và đào tạo sau đại học (RAPOGE)

Giám đốc dự án: Ts. Lê Đình Tiến

Điều phối viên: Cử nhân Trần Chí Đức

Các hoạt động của dự án: điều tra việc cung cấp tài chính cho các hoạt động nghiên cứu và đào tạo sau đại học, điều tra, nghiên cứu về sự gắn kết giữa nghiên cứu và đào tạo, những khiếm khuyết về thể chế và những trở ngại trong mối quan hệ này.

Dự án kết thúc vào năm 1999.

Số lượt đọc1402