Thứ hai, 23/12/13

Diễn đàn tri thức về thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực châu Á

Tổ chức Tài trợ: Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Điển (Sida)

Tổ chức điều phối cấp vùng: Viện môi trường Stockholm (Thụy điển)

Bắt đầu triển khai từ tháng 9/2010

Thời gian: 01 năm

Giám đốc Dự án: TS. Mai Hà, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Khoa học và Công nghệ

Điều phối viên: TS. Bạch Tân Sinh. Trưởng ban Chính sách Nhân lực và Hệ thống Tổ chức KH&CN, Viện Chiến lược Chính sách Khoa học và Công nghệ.

Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN là đối tác trong dự án „Diễn đàn tri thức về thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực châu Á“, do Viện môi trường Stockholm và Chương trình quốc gia về Môi trường làm điều phối, thực hiện trong giai đoạn 2010-2012 (09/2010 – 10/2011). Mục đích chung của Diễn đàn nhằm nâng cao nhận thức về thích ứng với biến đổi khí hậu ở cấp địa phương, cấp vùng và cấp quốc gia ở Châu Á. Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN có nhiệm vụ: Nâng cao nhận thức và năng lực cho các đối tác địa phương, đánh giá tính dễ tổn thương, thử nghiệm các kỹ thuật lập kế hoạch phát triển cấp địa phương và hỗ trợ việc đưa mối quan tâm về thay đổi do biến đổi khí hậu tạo ra vào các kế hoạch phát triển cấp địa phương. Bên cạnh đó, NISTPASS cũng làm việc với SEI để phổ biến các kinh nghiệm lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro và đưa ra các bài học. Dự án này thực hiện ở Cần Thơ và Quy Nhơn.

Giới thiệu

Diễn đàn tri thức về thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực Châu Á (gọi tắt là Diễn đàn thích ứng) hướng tới việc hỗ trợ công tác thích ứng với biến đổi khí hậu tại các cấp địa phương, quốc gia và cấp vùng và nâng cao năng lực thích ứng của các quốc gia Nam và Đông Nam Á, đồng thời gắn kết những mạng lưới và tri thức mới và hiện có. Diễn đàn thích ứng do cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển (Sida) tài trợ thông qua các đối tác cấp vùng là Viện Nghiên cứu Môi trường Stockholm (SEI), Ban thư ký môi trường Châu Á của Thụy Điển (SENSA), Chương trình môi trường liên hợp quốc (UNEP) và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc/Viện Kỹ thuật Châu Á (AIT) Trung tâm Tài nguyên khu vực Châu Á Thái Bình Dương (RRC.AP).

Diễn đàn thích ứng dự định hỗ trợ nâng cao năng lực xác định và phát triển các biện pháp thích ứng hiệu quả cho các nước trong khu vực Châu Á. Điều này bao gồm cả ở cấp quốc gia, thông qua việc hỗ trợ xây dựng các chính sách, quy định, kế hoạch hoạt động và kế hoạch ngân sách nhằm hỗ trợ cho các biện pháp thích ứng, cũng như ở cấp địa phương nơi hầu hết các hoạt động thích ứng được triển khai.

Mục đích

Mục đích của dự án trước hết là nhằm xây dựng năng lực và nâng cao nhận thức về thích ứng với biến đổi khí hậu và sau đó là hỗ trợ lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào trong kế hoạch phát triển ở cả cấp tỉnh/thành phố và cấp quốc gia ở Việt nam.

Phạm vi

Do giới hạn về thời gian cũng như các nguồn lực, Diễn đàn thích ứng chỉ chọn tỉnh Bình Định để thí điểm trong giai đoạn này.

Kết quả dự kiến

Tổng quan về chính sách và thể chế, bao gồm các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, thủ tục và mô hình thực tế về thích ứng ở cấp địa phương và những kiến thức hiện có cũng như các sáng kiến liên quan đến thích ứng.

Đánh giá tính dễ tổn thương ở các khu vực được lựa chọn trên địa bàn tỉnh Bình Định bao gồm khảo sát và đánh giá tính dễ bị tổn thương và khả năng chống chịu với sự tham gia của các bên liên quan thông qua tham vấn, hội thảo và các buổi họp.

Lập kế hoạch và triển khai tập huấn về các phương pháp, công cụ và quy trình lập kế hoạch thích ứng với Biến đổi khí hậu cho cán bộ của Bình Định bao gồm cả các nhà hoạch định chính sách, các nhà đầu tư phát triển, các nhà lập kế hoạch, v.v.

Lập kế hoạch và triển khai tập huấn về tăng cường năng lực ứng phó với các rủi ro khí hậu cho các cộng đồng địa phương ở Bình Định nhằm giúp họ giảm nhẹ tình trạng dễ bị tổn thương và nâng cao khả năng chống chịu.

Hỗ trợ kỹ thuật về lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển của địa phương, dựa trên hoạt động từ 1 đến 4.

Tổ chức diễn đàn quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm tăng cường thảo luận, chia sẻ, trao đổi về việc lồng ghép biến đổi khí hậu vào công tác lập kế hoạch phát triển.

Xây dựng báo cáo tổng hợp của nghiên cứu thí điểm bao gồm: các hoạt động được triển khai, các kinh nghiệm, bài học cũng như những đề xuất về lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu vào lập kế hoạch phát triển./.

Số lượt đọc1512