Thứ hai, 23/12/13

Chương trình nghiên cứu Việt Nam - Hà Lan (VNRP)

Giám đốc dự án: TS. Lê Đình Tiến

Thời gian thực hiện : Giai đoạn II (1997-2002)

Chương trình VNRP được điều hành bởi 2 bộ phận : Hội đồng chỉ đạo và Ban thư ký.

* Hội đồng chỉ đạo :

- Thành viên là những người đại diện cho cộng đồng khoa học, các nhà tạo lập chính sách, các nhà quản lý, nhà hoạt động xã hội. Hội đồng bao gồm 12-15 thành viên, trong đó có  một chủ tịch Hội đồng.

- Hội đồng có nhiệm vụ ra quyết định những vấn đề của chương trình về :

1. Lựa chọn một số vùng ưu tiên nghiên cứu của Chương trình trong một thời gian nhất định đặc trưng cho khu vực nông thôn Việt Nam.

2. Điều hành và kết nối các đề án theo chủ đề nghiên cứu hoặc theo vùng lãnh thổ

3. Xét chọn các đề án nghiên cứu đề nghị tài trợ và đánh giá, nghiệm thu kết quả khoa học của các đề án đã kết thúc

4. Trợ giúp khoa học và những hoạt động khác như hội thảo, các khoá huấn luyện, hợp tác quốc tế cho sự phát triển của Chương trình một cách toàn diện.

* Ban Thư ký : Có 2 văn phòng ở Hà Nội và T.p Hồ Chí Minh. Văn phòng Hà nội gồm một Giám đốc điều hành, 2 cán bộ khoa học, một cán bộ quản lý tài chính và 2 nhân viên thư ký. Văn phòng T.p Hồ chí Minh có một Phó giám đốc điều hành chính và một nhân viên thư ký.

- Ban thư ký có nhiệm vụ thực hiện các quyết định của Hội đồng chỉ đạo như  chuẩn bị các Thủ tục mời nộp các đề án nghiên cứu, ra tiêu chuẩn lựa chọn, thủ tục thẩm định và cấp kinh phí cho các đề án, giám sát định kỳ việc thực hiện các đề án và nghiệm thu kết quả nghiên cứu,

* Tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao:  đã xét tài trợ được khoảng 100 đề án, nghiệm thu được 50 đề án, đã tổ chức các Hội thảo quốc tế trong phạm vi nghiên cứu của chương trình, tổ chức các khoá đào tạo về lĩnh vực phát triển nông thôn bền vững

Số lượt đọc1590