Thứ hai, 23/12/13

Hỗ trợ xây dựng khung chiến lược KH&CN theo cách tiếp cận hệ thống đổi mới


Tên Tiểu Dự án: “Hỗ trợ xây dựng khung chiến lược KH&CN theo cách tiếp cận hệ thống đổi mới và cơ chế điều chỉnh”

Cơ quan tài trợ: “Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam - Phần Lan”

Giám đốc tiểu dự án: TS. Tạ Doãn Trịnh

Điều phối viên tiểu dự án: ThS. Cao Thu Anh

Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2011 đến tháng 7/2012

Mục tiêu chính của dự án: Nâng cao năng lực của Việt Nam trong xây dựng và điều chỉnh chiến lược KH&CN theo cách tiếp cận hệ thống đổi mới.

Các kết quả chính của dự án

- Khung chiến lược và chính sách KH&CN theo cách tiếp cận hệ thống đổi mới phù hợp với bối cảnh Việt Nam;

- Giáo trình giảng dạy chủ đề “Hệ thống đổi mới quốc gia: Chiến lược và quản lý” cho các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, cán bộ giảng dạy và doanh nghiệp;

- Cơ chế điều chỉnh chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020;

- Sổ tay hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp xây dựng chiến lược KH&CN theo cách tiếp cận hệ thống đổi mới.

Các hoạt động chính của dự án

Nghiên cứu chiến lược và chính sách KH&CN theo cách tiếp cận đổi mới

- Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng chiến lược và chính sách KH&CN theo cách tiếp cận hệ thống đổi mới của Nam Phi.

- Nghiên cứu khung chiến lược KH&CN theo cách tiếp cận hệ thống đổi mới phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

- Nghiên cứu và biên soạn giáo trình giảng dạy về "Hệ thống đổi mới quốc gia: Chiến lược và quản lý" cho các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, cán bộ giảng dạy và các doanh nghiệp;

Xây dựng chiến lược và chính sách KH&CN theo cách tiếp cận đổi mới

- Huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng chiến lược KH&CN giai đoạn 2011 đến năm 2020 thông qua Hội thảo góp ý kiến cho Dự thảo cuối cùng Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

- Xây dựng cơ chế điều chỉnh chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020.

Phổ biến cách tiếp cận nghiên cứu, xây dựng chiến lược và chính sách đổi mới

- Xuất bản một sổ tay hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp xây dựng chiến lược KH&CN theo cách tiếp cận hệ thống đổi mới.

Số lượt đọc1418