Thứ hai, 23/12/13

Chương trình Kinh tế chất thải phục vụ kinh tế thông qua phát triển năng lực quản lý tổng hợp chất thải ở Việt Nam, Lào, Căm Pu Chia (WASTE-ECON)


Trang thông tin riêng về dự án: 

http://ost.utoronto.ca/users/Waste-con/

Giám đốc dự án: TS. Nguyễn Danh Sơn

* Thời gian thực hiện : 2000-2004

* Cơ cấu quản lý Dự án ở Việt Nam gồm Hội đồng Chỉ đạo, Ban điều hành và Văn phòng dự án.

* Hội đồng chỉ đạo : Gồm 7 thành viên có nhiệm vụ ra quyết định và chỉ đạo các hướng hoạt động, các kế hoạch hoạt động của Dự án và kiểm tra việc thực hiện các hướng kế hoạh này.

* Ban điều hành dự án : Gồm 12 thành viên có nhiệm vụ bàn bạc để triển khai các quyết định và chỉ đạo của Hội đồng chỉ đạo.

* Văn phòng Dự án : Gồm 4 thành viên có nhiệm vụ thường trực giúp việc cho Ban điều hành dự án, là bộ phận thư ký cho Dự án như chuẩn bị các tài liệu cho phiên họp của Ban điều hành.

* Tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao :

- Tổ chức lớp học 6 tuần về “Kinh tế chất thải” tại Hà Nội

- Tổ chức Hội nghị kế hoạch của Dự án lần 1 và lần 2 tại Hà Nội

- Tuyển chọn người gửi đi học tiến sĩ và thạc sĩ tại Toronto, Canađa

- Tổ chức chuyến công tác của Ban điều hàn tại Canađa để trao đổi với Ban điều hành phía Canađa về tổ chức quản lý Dự án tại Toronto, Canađa

Số lượt đọc1278