Thứ hai, 23/12/13

Tư vấn chính sách về chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới 2011-2020 và thực hiện Luật Công nghệ cao


Ngân sách: 0,65 triệu USD

Tài trợ: Quỹ Kế hoạch Chung 2 Việt Nam

Thời điểm triển khai: Tháng 11/2009

Thời gian thực hiện: 2 năm, 2009–2011

Bối cảnh

Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc giảm nghèo nhờ tăng trưởng kinh tế và tiến hành công nghiệp hoá một cách vững chắc, đạt tốc độ cao, trong thập kỷ vừa qua. Mục tiêu của đất nước là trở thành một quốc gia công nghiệp hoá có nền kinh tế dựa trên tri thức vào năm 2020. Tuy nhiên, hiện nay, trình độ công nghệ tại hầu hết các ngành sản xuất chế tạo của đất nước không tiến kịp với trình độ trung bình của các nước phát triển trên toàn thế giới. Tình hình này hạn chế khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu và khu vực. Thêm vào đó, việc quản lý những thay đổi về khoa học và công nghệ thiếu động lực và thiếu những cơ chế mang tính đổi mới.

Để khắc phục tình hình này, Việt Nam đã áp dụng các biện pháp đề ra trong “Chiến lược Khoa học và Công nghệ 2006-2010” của mình. Tuy nhiên, cần phải có những biện pháp cụ thể hơn để đáp ứng được các yêu cầu của đất nước trong việc bắt kịp với những bước phát triển về khoa học và công nghệ của khu vực và thế giới. Đất nước cũng cần xây dựng một cơ sở hạ tầng pháp lý phù hợp để phát triển hệ thống Khoa học, Công nghệ và Đổi mới của mình một cách hợp lý. Trong bối cảnh này, Quốc hội và Chính phủ đã triển khai việc thực thi Luật Công nghệ Cao vào tháng 7/2009. Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) đã được Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ chỉ đạo và xây dựng chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ cho Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Dự án sẽ làm gì:

Mục tiêu của Dự án là nâng cao năng lực cho các nhà hoạch định chính sách và các nhóm lợi ích của Việt Nam để xây dựng được những chính sách và chiến lược khoa học, công nghệ, và đổi mới công nghiệp phù hợp với các mục tiêu kinh tế và xã hội của đất nước. Dự án sẽ:

Hỗ trợ Chính phủ soạn thảo Chiến lược Phát triển Khoa học Công nghệ giai đoạn 2011-2020 thông qua một quá trình có sự tham gia và tham vấn tích cực của các nhóm lợi ích. Dự án sẽ áp dụng “Phương pháp Nhìn trước về Đổi mới và Công nghệ cao” gồm những họat động như Xác định vị thếKhảo sát Delphi, Khảo sát Công nghệ Chủ đạo; Nhóm Chuyên gia, Tầm nhìn Tương lai và Lộ trình.

Tư vấn chính sách về việc thực hiện các quy định của Luật Công nghệ Cao. Các chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm sẽ đóng góp ý kiến tư vấn thiết thực cho việc xây dựng các nghị định và thông tư dưới Luật Công nghệ Cao. Thảo luận bàn tròn sẽ được tổ chức để tham vấn ý kiến của nhiều nhóm lợi ích liên quan.

Về Quỹ Kế hoạch Chung

Quỹ Kế hoạch Chung là một quỹ tín thác đa biên được thành lập để cung cấp hỗ trợ tài chính cho Chương trình Một LHQ tại Việt Nam.

Cán bộ liên hệ: Ông Francois Reybet-Degat, Trưởng Văn phòng Điều phối viên Thường trú. Tel: +84-4-39 42 14 95, Ext. 221, E-mail:  Francois.Reybet-Degat@one.un.org.

Về UNIDO

Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO) là một Cơ quan Chuyên môn của hệ thống Liên hợp quốc, chuyên về xúc tiến phát triển công nghiệp bền vững.Tổ chức có 172 quốc gia thành viên.

Cán bộ liên hệ: Ông Junichi Mori, Cán bộ Phát triển Công nghiệp, Tel: +84-4-3942 4000, E-mail:  J.Mori@unido.org

Về Viện NISTPASS/Bộ KHCN

Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) là một cơ quan nghiên cứu của Bộ Khoa học và Công nghệ, được thành lập năm 1996. Viện có chức năng và nhiệm vụ chính là nghiên cứu, xây dựng chính sách và chiến lược KH&CN, dự báo các xu hướng phát triển KH&CN của khu vực và thế giới, và tổ chức đào tạo sau đại học.

Cán bộ liên hệ: Bà Chu Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng, Tel: +84-4-38248273, E-mail: tranngocca@gmail.com
Số lượt đọc1374