Thứ sáu, 24/07/15

Sinh hoạt chuyên đề “Quản lý khoa học và công nghệ địa phương”


Sinh hoạt chuyên đề trong chương trình đào tạo nghiên cứu sinh tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN là một trong những hoạt động quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Thông qua các hoạt động này, nghiên cứu sinh sẽ được trang bị các kiến thức chuyên sâu của từng lĩnh vực quản lý KH&CN cụ thể.

Cuối tháng 7/2015, chủ đề “Quản lý khoa học và công nghệ địa phương” đã được tiến hành, do TS. Hồ Ngọc Luật-Vụ trưởng, Vụ KH&CN địa phương, Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày. Mục tiêu của buổi sinh hoạt chuyên đề này nhằm cung cấp cho các nghiên cứu sinh cái nhìn tổng thể về hoạt động quản lý KH&CN địa phương tại Việt Nam hiện nay.


TS. Hồ Ngọc Luật trong phiên báo cáo tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

TS. Hồ Ngọc Luật đã giới thiệu các nội dung: Tổ chức quản lý nhà nước về KH&CN ở địa phương; Quá trình phát triển chính sách KH&CN Việt Nam; Khái niệm, nội dung Quản lý nhà nước về KH&CN địa phương; Tiềm lực KH&CN địa phương; tài chính KH&CN địa phương cho các nghiên cứu sinh và khách mời là các nhà nghiên cứu thuộc Viện.

Trong buổi sinh hoạt chuyên đề, nhiều vấn đề cụ thể đã được trao đổi như làm thế nào để thu hút đầu tư xã hội cho nghiên cứu khoa học tại địa phương, tình hình quản lý KH&CN của địa phương tập trung vào những hoạt động nào, đầu tư tài chính và phân bổ ngân sách cho KH&CN địa phương, thông tin về tiềm lực KH&CN tại các địa phương trong cả nước, phát triển tiềm lực KH&CN với các cách tiếp cận riêng từng loại nguồn lực cũng được đưa ra. Về tỷ lệ nhân lực KH&CN, cơ cấu nhân lực NC&PT theo vùng, bình quân dân số cán bộ NC&PT trên 1 vạn dân vào từng thời điểm cũng đã được phân tích khá rõ trong buổi sinh hoạt.

TS Hồ Ngọc Luật đã trình bày khá rõ nét về quan điểm phát triển vùng trong vai trò thúc đẩy hoạt động KH&CN địa phương. Chủ đề này được các nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu tại buổi sinh hoạt chuyên đề rất quan tâm và trao đổi sôi nổi. Bên cạnh đó, các vấn đề về phân bổ và sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học, kinh phí đầu tư phát triển, phương thức quản lý nhiệm vụ KH&CN địa phương qua các giai đoạn cũng là những vấn đề thu hút sự quan tâm và trao đổi.

Trong thời gian sắp tới, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN tiếp tục kế hoạch tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về chủ đề quản lý KH&CN và dự báo KH&CN./.

Thu Trang

Số lượt đọc3570