Thứ năm, 23/02/17

Hội thảo khởi động nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ


Hội thảo khởi động nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu các cơ chế, chính sách và giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển giao kết quả nghiên cứu/ công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học cho doanh nghiệp

Ngày 23/02/2017, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức hội thảo khởi động nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ  “Nghiên cứu các cơ chế, chính sách và giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển giao kết quả nghiên cứu/ công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học cho doanh nghiệp” do ThS. Nguyễn Thị Minh Nga làm chủ nhiệm.

Với mục tiêu của Nhiệm vụ nhằm đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển giao kết quả nghiên cứu/ công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học cho doanh nghiệp Việt Nam, kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ sẽ cung cấp luận cứ cho việc xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ (CGCN) cũng như phát triển các tổ chức CGCN trong trường đại học, viện nghiên cứu nhằm đạt được mục tiêu thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học trong trường đại học, viện nghiên cứu và phục vụ phát triển KT-XH, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về chức năng nhiệm vụ và vai trò của hoạt động CGCN và các tổ chức CGCN trong các trường đại học, viện nghiên cứu Việt Nam.

Số lượt đọc1103