Thứ sáu, 17/02/17

Hội thảo khởi động nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ


Hội thảo khởi động nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ “Xu hướng phát triển, triển vọng ứng dụng và các khuyến nghị chính sách phát triển Internet kết nối vạn vật (Internet of Things - IoT) ở Việt Nam cho giai đoạn đến năm 2025

Trong khuôn khổ các hoạt động triển khai công tác nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN năm 2017, ngày 17/2/2017, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức hội thảo khởi động nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ “Xu hướng phát triển, triển vọng ứng dụng và các khuyến nghị chính sách phát triển Internet kết nối vạn vật (Internet of Things - IoT) ở Việt Nam cho giai đoạn đến năm 2025” do TS. Bạch Tân Sinh làm chủ nhiệm.


Với chủ đề “cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng chính sách phát triển và ứng dụng IoT ở Việt Nam cho giai đoạn đến năm 2025 nhằm phát triển kinh tế – xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống”, TS. Bạch Tân Sinh đã có bài trình bày tổng quan các vấn đề về lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển IoT, so sánh, phân tích các vấn đề nội tại trong nước để khuyến nghị các biện pháp, chính sách hỗ trợ phát triển IoT tại Việt Nam.

Trao đổi tại Hội thảo, các ý kiến tập trung thảo luận về khái niệm, bản chất, các ứng dụng và tác động của IoT đối với sự phát triển KH&CN nói riêng cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung; các xu thế phát triển IoT trên thế giới, và dự đoán những kịch bản phát triển IoT tại Việt Nam.

Những đóng góp này đã giúp nhóm nghiên cứu có những cách tiếp cận mới và hiểu sâu sắc hơn vấn đề được nghiên cứu, đồng thời đưa ra một số kết luận ban đầu về sự tiềm năng phát triển của IoT nói chung: IoT sẽ đẩy mạnh việc số hóa hoạt động của xã hội và nền kinh tế cũng như thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp CNTT; IoT hiện đang ở đỉnh của sự thổi phồng các kỳ vọng về IoT; IoT phát triển mạnh và mang lại nhiều hiệu quả trong vòng 5-10 năm tới. Tuy nhiên, sự phát triển IoT có cả những tác động tích cực và tiêu cực.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các ý kiến đều đồng tình với nhóm mục tiêu cụ thể của nhiệm vụ: Giúp cho các nhà hoạch định chính sách có một cách nhìn tổng thể và hệ thống về cấu trúc IoT, xu hướng phát triển và các tác động của IoT; làm rõ đặc điểm hiện trạng và  xu hướng phát triển IoT trên thế giới từ đó để đưa ra những nhận diện về xu hướng phát triển IoT tại Việt Nam, giúp Việt Nam tận dụng được những lợi thế và khắc phục những khó khan; đề xuất các giải pháp, chính sách để thúc đẩy phát triển IoT tại Việt Nam trong thời gian tới nhằm thu hút các doanh nghiệp Việt Nam, trong khu vực và thế giới tham gia, tận dụng thế mạnh của nguồn nhân lực để thúc đẩy phát triển thị trường IoT tại Việt Nam.

Các ý kiến nhận được tại Hội thảo là một trong những căn cứ quan trọng nhằm hoàn thiện định hướng và các nội dung nghiên cứu cụ thể, hỗ trợ nhóm thực hiện nhiệm vu hoàn thành tốt công tác được giao./.

Số lượt đọc1115