Thứ tư, 02/12/15

Quan hệ đối tác công tư thực hiện nhiệm vụ KH&CN


Quan hệ đối tác công tư thực hiện nhiệm vụ KH&CN được kỳ vọng là cơ chế hữu hiệu nhằm tập hợp các nguồn lực và chuyên môn từ cả khu vực công và khu vực tư để cùng nhau giải quyết những vấn đề KH&CN mà các bên có thể chia sẻ lợi ích. 

Đề cập đến chủ đề nghiên cứu này tại Hội nghị “Kết quả nghiên cứu khoa học của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN năm 2015” ngày 01.12.2015, ThS. Nguyễn Võ Hưng đã trình bày thuyết trình khoa học “Thí điểm cơ chế quan hệ đối tác công tư thực hiện nhiệm vụ KH&CN: Sự cần thiết và đề án thực hiện”.

Diễn giả cho rằng: “Sự tham gia của khu vực tư trong tất cả các khâu, từ xác định nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ đến khai thác kết quả thực hiện nhiệm vụ sẽ làm tăng thêm tính thiết thực của đầu tư nhà nước cho KH&CN. Quan hệ đối tác sẽ giúp tăng cường liên kết chéo giữa các tổ chức có bản chất khác nhau, bổ trợ cho nhau, giúp tăng cường động năng của hệ thống đổi mới. Với những lợi ích và kỳ vọng kể trên, việc xây dựng, thí điểm PPP KH&CN khác về căn bản so với PPP trong các dự án phát triển kết cấu hạ tầng. Đề án PPP do vậy được xây dựng theo tinh thần mở, đưa ra cơ chế để các bên có thể xác định các chương trình, thực hiện các nhiệm vụ của chương trình. Đề án cũng đề xuất những giải pháp, ưu đãi để PPP KH&CN có thể thực hiện được thuận lợi, có tính tới sự khác biệt của các bên tham gia”.


Hội nghị nghe diễn giả Nguyễn Võ Hưng thuyết trình.

Diễn giả đã trình bày các luận điểm về sự cần thiết phải thực hiện PPP KH&CN như một công cụ để:

- Bổ sung công cụ chính sách mới nhằm huy động nguồn lực xã hội thực hiện nhiệm vụ KH&CN;

- Nâng cao tính thực tiễn của hoạt động KH&CN;

- Thúc đẩy sự tương tác các thực thể công và tư trong hoạt động KH&CN và Đổi mới (STI);

- Bổ sung với vai trò lấp chỗ trống thiếu hụt các quy định về quan hệ đối tác công tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN chưa từng có trước đây;

- Cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng trong các văn bản nghị quyết về phát triển KH&CN và phát triển kinh tế dựa trên khoa học và công nghệ.

Để triển khai ý tưởng PPP KH&CN vào thực tế, nhóm nghiên cứu coi điều kiện thành công của PPP trước hết là phải xác định được các chủ đề/nhiệm vụ KH&CN cần theo cơ chế PPP. Theo đề xuất, một diễn đàn giữa nhà nước và các đối tác sẽ là nơi trao đổi quan điểm của các bên, xác định nhu cầu và mong muốn hợp tác.

Để khu vực công và khu vực tư có thể làm việc cùng nhau trong PPP KH&CN, sau khi xác định thành công chủ đề/nhiệm vụ KH&CN theo PPP, Nhà nước cần có chính sách, ưu đãi dành cho các đối tượng đóng góp nguồn lực tham gia PPP KH&CN. Ngoài ra, việc huy động và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước tham gia PPP KH&CN cần được thực hiện cơ chế tài chính đặc thù nhằm tạo ra thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ theo cơ chế PPP KH&CN.

Về phía nhà nước, việc xác định cơ quan đại diện của khu vực công với việc hình thành “Quỹ liên kết” để tập hợp nguồn lực thông qua thỏa thuận liên kết giữa các đối tác thuộc khu vực công thực chất là một quan hệ đối tác công – công, nhằm phối hợp, tránh chồng lấn trong hoạt động giữa các cơ quan nhà nước, giữa Trung ương và địa phương. Song song với đó, việc xác định người đại diện cho khu vực tư giữa các đối tác thuộc khu vực tư cũng là một hình thức liên kết giữa các doanh nghiệp, một dạng hiệp hội qui mô nhỏ nhưng có những cam kết cụ thể hơn.

Cơ chế PPP KH&CN được kỳ vọng là một cơ chế mới, mở lối thông thoáng hơn để phát triển KH&CN và gắn phát triển KH&CN với phát triển kinh tế, tập trung huy động nguồn lực công – tư để giải quyết những vấn đề lớn của ngành, của lĩnh vực ưu tiên; thúc đẩy sự tương tác và gắn kết giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN, các cơ quan chức năng của nhà nước và các bên liên quan khác, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả đầu tư cho KH&CN./.

Thu Hường
Số lượt đọc1432