Thứ tư, 02/12/15

Phương pháp luận đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN


Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược Phát triển KH&CN là một yêu cầu và nhu cầu cần thiết đối với các cơ quan hoạch định chiến lược KH&CN và quản lý nhà nước về KH&CN. Đánh giá dựa trên kết quả thực hiện Chiến lược nhằm xem xét định kỳ tính phù hợp, hiệu lực, hiệu quả và tác động một cách có hệ thống, ghi nhận những điểm mạnh, điểm yếu, thiếu sót, hoặc quan sát khác của việc thực hiện Chiến lược để có những điều chỉnh hoặc cải thiện phù hợp hơn.

Đề cập đến chủ đề nghiên cứu này tại Hội nghị “Kết quả nghiên cứu khoa học của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN năm 2015” ngày 01.12.2015, ThS. Nguyễn Việt Hòa đã trình bày báo cáo khoa học “Phương pháp luận đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN”.

 
Hội nghị trong phiên báo cáo.

Báo cáo đề cập tới 03 vấn đề cơ bản: (1) Khái niệm sử dụng trong đánh giá; (2) Xây dựng khung logics phục vụ việc đánh giá; (3) và Quy trình, tiêu chí và phương pháp đánh giá.

Theo ThS. Nguyễn Việt Hòa: “Phương pháp luận đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược Phát triển KH&CN dựa trên cơ sở lý thuyết, thực tiễn đánh giá chính sách, đánh giá chính sách KH&CN, do đó có tính tích hợp về quan điểm, tính kế thừa các phương pháp và tiêu chí đánh giá từ hoạt động đánh giá đã có”.

Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược ngoài việc dựa vào khung logics, quy trình, tiêu chí và phương pháp đánh giá chung, vấn đề quan trọng là phải dựa vào kết quả nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN để tổng hợp và đánh giá. Thiếu đi dữ liệu và kết quả nghiệm thu, đánh giá nhiệm vụ KH&CN, việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược sẽ khó khăn. Do vậy, một điều kiện tiên quyết sự thành công của nhiệm vụ đánh giá là người đứng đầu tổ chức/nhóm đánh giá phải là người có thẩm quyền, có quyền ra quyết định để thể yêu cầu các đơn vị/tổ chức liên quan cung cấp kết quả đánh giá nhiệm vụ KH&CN.

Đánh giá được thực hiện về cơ bản ở 3 giai đoạn: đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ. Đánh giá đầu kỳ và giữa kỳ có vai trò quan trọng trong điều chỉnh, lập kế hoạch cải thiện, cải tiến trọng tâm điều chỉnh hành vi, hoạt động thực hiện nhiệm vụ KH&CN phù hợp với mục tiêu. Trong trường hợp phát hiện thực hiện không đi đến mục tiêu hoặc xa rời mục tiêu cần có kế hoạch điều chỉnh, thay đổi kịp thời. Đánh giá cuối kỳ (kết thúc) phục vụ việc làm rõ vai trò của Chiến lược trên cơ sở đánh giá tác động, hiệu quả và tính bền vững.

Số lượt đọc1724