Thứ tư, 02/12/15

Nhận dạng quan hệ liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo và đổi mới trong tổ chức nghiên cứu và phát triển


Quan hệ liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo và đổi mới trong tổ chức nghiên cứu và phát triển là chủ đề nghiên cứu được quan tâm và bàn thảo khá nhiều trong các công trình nghiên cứu, diễn đàn, hội nghị khoa học. 

Đề cập đến chủ đề nghiên cứu này tại Hội nghị “Kết quả nghiên cứu khoa học của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN năm 2015” ngày 01.12.2015, ThS. Hà Công Hải đã trình bày báo cáo khoa học “Nhận dạng quan hệ liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo và đổi mới trong tổ chức nghiên cứu và phát triển”.


Hội nghị trong phiên thảo luận về chủ đề.

Báo cáo tập trung nhằm làm rõ các vấn đề về bản chất, ý nghĩa của quan hệ liên kết, và những hình thức quan hệ liên kết, mô hình liên kết trên thực tế để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Tổ chức nghiên cứu và phát triển (NC&PT) thực hiện hai chức năng chính là nghiên cứu khoa học và đào tạo; ngoài ra, nhiều tổ chức NC&PT còn trực tiếp tham gia vào hỗ trợ đổi mới công nghiệp thông qua việc phối hợp với doanh nghiệp thực hiện các dự án nghiên cứu và đổi mới, hoặc thành lập các công ty spin-off, hoặc đồng thời là nơi bắt nguồn các doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up).

Nhận định về quan hệ nghiên cứu – đào tạo bên trong tổ chức NC&PT, Th.S Hà Công Hải cho rằng: “có nhiều thuận lợi cơ bản bởi: (1) có sự quản lý thống nhất bên trong nội bộ tổ chức NC&PT; (2)mục tiêu của mỗi chức năng nằm trong mục tiêu chung của tổ chức NC&PT; (3) chế độ chính sách đối với đội ngũ nhân lực là thống nhất, bên cạnh đặc thù của mỗi loại nhân lực của mỗi chức năng, do đó có thể điều chuyển hoặc phối hợp nhân lực của hai chức năng này; (4) cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện làm việc dễ dàng phối hợp; (5) liên kết dễ dàng được thành lập bởi đã có tin tưởng, giao thoa trong hoạt động bên trong nội bộ đội ngũ nhân lực”. Yếu tố quan trọng nhất để thiết lập quan hệ này là cần đề ra các nhiệm vụ mang tính liên kết, hệ thống và quy chế hoạt động nội bộ, đảm bảo lợi ích của các thành phần tham gia cũng như lợi ích chung của tổ chức.

Nhận định về quan hệ nghiên cứu – đổi mới, diễn giả cho rằng nếu trong phạm vi nội bộ tổ chức NC&PT thì đây là yếu tố tất yếu trong bối cảnh phát triển hiện nay. Trong phạm vi liên kết mở rộng ra bên ngoài, tổ chức NC&PT còn cần nhiều điều kiện khác và hai bên đối tác (bên kia là doanh nghiệp) cần có sự chủ động nhất định. Lợi ích và hạn chế từ mối quan hệ liên kết ra bên ngoài này cũng đã được bàn thảo trong quá trình trình bày. Đây chính là lý do dẫn dắt tới sự hình thành và phát triển của loại hình doanh nghiệp spin-off và một phần tác động tới sự hình thành của doanh nghiệp start-up.

Nhận định về mối quan hệ giữa đào tạo – đổi mới, diễn giả cũng đề cập tới bản chất của quan hệ thông qua trình bày về các minh họa trên thực tế. Mối quan hệ này không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp mà còn mang lại lợi ích gián tiếp, giúp hoàn thiện đào tạo theo nhu cầu của thị trường, cung cấp tri thức và kỹ năng đào tạo một cách cập nhật và thân thiện với thị trường.

Nghiên cứu này là một trong những chủ đề thuộc lĩnh vực nghiên cứu cơ bản của Viện, không hướng trực tiếp tới việc giải quyết  các vấn đề thời sự mà chủ yếu nhằm làm giầu kho tàng tri thức chuyên môn của lĩnh vực nghiên cứu mà Viện đang thực hiện./.

Số lượt đọc1813