Thứ tư, 02/12/15

Hội nhập quốc tế về KH&CN của ASEAN hướng tới một cộng đồng ASEAN


Để đáp ứng nhu cầu về sự gia tăng của quá trình hội nhập toàn cầu, Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN vào năm 2001 kêu gọi thành lập một Cộng đồng Kinh tế ASEAN và sau 31/12/2015, Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ được hình thành. AEC là một trong 3 trụ cột quan trọng của cộng đồng ASEAN nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra trong Tầm nhìn ASEAN 2020.

Trình bày nghiên cứu về chủ đề này, TS. Bạch Tân Sinh đã trình bày báo cáo về “Hội nhập quốc tế về KH&CN của ASEAN hướng tới một cộng đồng ASEAN”, trong chuỗi các báo cáo khoa học tổ chức ngày 01.12.2015 tại Hội nghị “Kết quả nghiên cứu khoa học của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN năm 2015”


TS. Bạch Tân Sinh trình bày tại Hội thảo.

Đề cập tới chủ đề nghiên cứu, TS. Bạch Tân Sinh cho biết: “Trái với quan điểm cho rằng ASEAN có nguồn lực KH&CN hạn chế, trong thực tế, nguồn lực KH&CN trong khu vực ASEAN khi được kết hợp lại là khá lớn. ASEAN cần phải đánh giá lại tình hình hiện nay và thực hiện một quyết định táo bạo để thay đổi hệ thống hiện tại”.

Thiết lập một cộng đồng KH&CN ASEAN đồng nghĩa với việc nguồn lực KH&CN của các nước thành viên phải được coi là một nguồn lực chung duy nhất. Các nguồn lực, bao gồm cả lực lượng các nhà khoa học phải được phối hợp lại với nhau để giải quyết các mục tiêu phát triển trong tương lai. ASEAN cần học hỏi những kinh nghiệm của EU bởi khối này đã thu được những kết quả tốt đẹp trong việc tổng hợp các nguồn lực KH&CN giữa các nước thành viên.

Nâng cao chất lượng đầu ra là mục tiêu ưu tiên của 11 lĩnh vực mục tiêu. KH&CN có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thử nghiệm và chứng nhận tiêu chuẩn kỹ thuật cả trong ASEAN và ngoài ASEAN. Các hoạt động sau đây có thể được thực hiện:

- Tổng hợp và kiểm kê các viện nghiên cứu hiện có, các nhà khoa học, thiết bị trong khu vực ASEAN;

- Thiết lập mạng lưới khu vực ác nguồn lực nghiên cứu. Mạng lưới khoa học và công nghệ Đông Nam Á (ASNET) là một điểm khởi đầu tốt;

- Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý khu vực;

- Tìm các nguồn tài trợ cho các hoạt động khoa học từ ngân sách của các chính phủ tham gia và khu vực tư nhân;

- Khu vực tư nhân, ví dụ, các công ty của cả ASEAN và quốc tế, cần được khuyến khích để cung cấp hỗ trợ cho các chương trình này;

Nhận định những vấn đề Việt Nam cần quan tâm, TS. Bạch Tân Sinh nêu rõ: “Đánh giá năng lực hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập quốc tế trong KH&CN nói riêng là nhiệm vụ quan trọng trong chức năng quản lý nhà nước. Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực hội nhập quốc tế trong khoa học và công nghệ phù hợp với điều kiện phát triển và có tính khả thi là một bước đi quan trọng trong lộ trình đánh giá năng lực hội nhập quốc tế trong khoa học và công nghệ ở Việt Nam. Thách thức trước mắt đối với các cơ quan quản lý nhà nước là có được một quy trình đánh giá năng lực hội nhập được thể chế hóa thành nhiệm vụ quản lý nhà nước thường xuyên”.

Sự thành công của hội nhập quốc tế về KH&CN không chỉ phụ thuộc vào một chương trình khung thành công, nhưng trên hết là sự cam kết của các lãnh đạo cấp cao và phân bổ nguồn lực để thực hiện./.

Thu Hường
Số lượt đọc1380