Thứ tư, 09/10/13

Đề tài nghiên cứu cơ sở


Danh sách các đề tài nghiên cứu cơ sở đã và đang thực hiện tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN

Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2013

1. Nghiên cứu thực trạng, nhận dạng những khó khăn và thuận lợi của dự báo KH&CN ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Việt Hòa

2. Nghiên cứu sự cách biệt giữa các nước phát triển và đang phát triển về quan hệ giữa KH&CN và sản xuất. Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Xuân Long

3. Nghiên cứu sự hình thành và phát triển doanh nghiệp KH&CN: trường hợp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Minh Nga

4. Nghiên cứu xu thế điều chỉnh về pháp luật đối với hoạt động KH&CN hiện nay của các nước trong khu vực. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Lan Anh

5. Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quang Tuấn

6. Nghiên cứu đặc thù của hoạt động nghiên cứu và phát triển và những vấn đề cần đổi mới trong tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Mạnh Quân


Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2012

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để hoàn thiện mối quan hệ giữa nghiên cứu và hoạch định chính sách KHCN ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Bạch Tân Sinh

2. Nghiên cứu khái niệm nhân lực công nghệ cao làm cơ sở cho việc xác định đối tượng thụ hưởng các chính sách ưu đãi. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Lan Anh

3. Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung trong Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN. Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Mạnh Cường

4. Nghiên cứu giải pháp tăng cường hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Xuân Long

5. Nghiên cứu bản chất và mối quan hệ giữa chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trong phát triển KH&CN. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Việt Hòa

6. Nhận dạng các phương thức đầu tư cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Đặng Thu Giang

7. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của hợp tác công tư trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Chủ nhiệm đề tài: Cao Thị Thu Anh


Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2011

1. Quản lý tri thức trong doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Văn Tuyên.

2. Đánh giá thực trạng của Quỹ phát triển KH&CN cấp cơ sở: nghiên cứu một số trường hợp điển hình tại các tỉnh/thành phố và trường đại học. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hồng Anh

3. Nghiên cứu một số lý thuyết và cách tiếp cận mới đang nổi lên trong lĩnh vực dự báo và chiến lược KH&CN trên thế giới. Chủ nhiệm đề tài: Đinh Thế Phong

4. Nghiên cứu đổi mới quản lý hoạt động của viện NC chiến lược và chính sách trong điều kiện chuyển đổi theo NĐ 115. Chủ nhiệm đề tài: Mai Lan Thanh

5. Cơ chế hợp tác công - tư đối với hoạt động đổi mới có hàm lượng R&D thấp ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Võ Hưng

6. Xây dựng chiến lược phát triển Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN giai đoạn 2011-2020. Chủ nhiệm đề tài: Đặng Duy Thịnh

7. Nghiên cứu xây dựng kết cấu hạ tầng thông tin phục vụ nghiên cứu chiến lược và chính sách KH&CN. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Ngọc Dung


Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2010

1. Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động của cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thanh Tùng

2. Nghiên cứu về chính sách của địa phương nhăm khuyên khích doanh nghiệp hoạt động KH&CN trên địa bàn. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Xuân Long

3. Nghiên cứu cơ chế , biện pháp chính sách cụ thể phát triển doanh nghiệp công nghệ cao và sự hình thành công nghiệp công nghệ cao. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Duy Thịnh

4. Nghiên cứu những yếu tố tác động đến quá trình cổ phần hoá viện nghiên cứu và phát triển. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Lan Anh

5. Nghiên cứu vận dụng cách tiếp cận chính sách đổi mới nhằm hoàn thiện hệ thống tổ chức nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh.

6. Nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN. Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Xuân Hiếu.

7. Xây dựng định hướng nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN giai đoạn 2011-2020. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Phương Mai.


Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2009

1. Cơ sở lý luận và thực tiễn đào tạo tiến sĩ chuyên ngành chính sách KH&CN tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hùng

2. Sử dụng cho thuê tài chính trong hoạt động đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Cao Thị Thu Anh

3. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn việc cổ phần hóa viện nghiên cứu và phát triển . Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Lan Anh

4. Nghiên cứu đo lường chi phí cho đổi mới công nghệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ: kinh nghiệm nước ngoài và bài học cho Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: CN Đoàn Thị Hoài Anh

5. Sự tham gia của xã hội dân sự trong hoạch định và thực thi chính sách KH&CN ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Quang Tuấn

6. Nghiên cứu vai trò của hoạt động nghiên cứu và triển khai nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập. Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Minh Hạnh

7. Nghiên cứu sự chuyển đổi về cơ chế quản lý nhân lực KH&CN trong các tổ chức KH&CN trong bối cảnh của việc thực hiện NĐ 115/2005/NĐ-CP. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Vũ Cảnh Toàn

8. Nghiên cứu chính sách sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho nânh cao năng lực công nghẹ của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước: kinh nghiệm quốc tế và hướng đi cho Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đặng Thị Thu Giang


Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2008

1. Nghiên cứu phát triển các tổ chức tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ ở Việt nam. Chủ nhiệm đề tài Hoàng Xuân Long.

2. Phân loại sự can thiệp của Nhà nước trong thị trường sản phẩm và dịch vụ KH&CN ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Quang Tuấn

3. Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển hoạt động nghiên cứu và phát triển trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, trường hợp ngành công nghệ thông tin. Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Lan Anh

4. Nghiên cứu sự hình thành và phát triển tổ chức và hoạt động nghiên cứu và triển khai trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Minh Hạnh

5. Nghiên cứu thực trạng hoạt động đổi mới ở doanh nghiệp công nghiệp (trường hợp doanh nghiệp công nghiệp khu vực Nhà nước). Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Việt Hòa

6. Nghiên cứu áp dụng cách tiếp cận hệ thống đổi mới ngành trong  xây dựng chiến lược đổi mới ngành ở Việt nam – trường hợp ngành công nghiệp dược. Chủ nhiệm đề tài Phạm Thị Bích Hà

7. Nghiên cứu tổ chức và khai thác nguồn tài nguyên dư liệu các bài báo phục vụ cho hoạt động nghiên cứu chiến lược và chính sách KH&CN.Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Ngọc Dung

8. Nghiên cứu một số giải pháp tài chính ngoài thuế và tín dụng cho hoạt động đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.Chủ nhiệm đề tài Bùi Thiên Sơn

9. Nghiên cứu chính sách thuế và tín dụng cho hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp: kinh nghiệm quốc tế và hướng đi cho Việt Nam.Chủ nhiệm đề tài Cao Thị Thu Anh

10. Nghiên cứu đặc điểm và xu thế chủ yếu của sự phát triển KHCN trên thế giới đến năm 2020. Chủ nhiệm đề tài Đặng Thu Giang


Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2007

1. Nghiên cứu đặc điểm của hệ thống đổi mới ngành ở Việt Nam - Trường hợp ngành công nghiệp dược. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phạm Bích Hà.

2. Nghiên cứu chính sách đổi mới và phương thức tác động của chính sách đổi mới với sự phát triển KH&CN ngành công nghiệp (trường hợp ngành công nghiệp dệt may Việt Nam). Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Việt Hoà.

3. Nghiên cứu một số mô hình tổ chức và hoạt động của tổ chức ươm tạo doanh nghiệp công nghiệp. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Minh Nga

4. Nghiên cứu sự phát triển của tổ chức nghiên cứu và phát triển ở một số nước chọn lọc và Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phạm Quang Trí

5. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Hoàng Văn Tuyên.

6. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng Chiến lược khoa học và công nghệ Việt Nam giai đoạn 2010-2020: Khái niệm và cách tiếp cận. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Mạnh Quân.

7. Nghiên cứu chính sách khuyến khích nhân lực khoa học và công nghệ tham gia đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Quang Tuấn.

8. Nghiên cứu lý luận về cơ chế thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ công ích theo nguyên tắc thị trường. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Phương Mai

Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2006

1. Nghiên cứu đánh giá những chính sách hỗ trợ về tài chính cho hoạt đông đổi mới công nghệ của doanh nghiệp theo Nghị định 119. Chủ nhiệm đề tài Ths. Cao Thu Anh.

2. Nghiên cứu đặc điểm và điều kiện hình thành viện nghiên cứu và phát triển đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Thị Minh Hạnh.

3. Nghiên cứu quá trình phát triển chính sách đổi mới (innovation policy) kinh nghiệm quốc tế và gợi suy cho Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Hoàng Văn Tuyên.

4. Nghiên cứu chùm đổi mới: tổng quan kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam. Chủ nghiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Minh Nga.

5. Phân tích những xu hướng công nghệ mới nổi lên trên thế giới và đánh giá tác động của chúng đến chiến lược và chính sách KH&CN của Việt Nam. (nghiên cứu trường hợp công nghệ sịnh học). Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đinh Văn Thái.

6. Nghiên cứu loại hình tổ chức trung tâm chuyển giao công nghệ trong các viện nghiên cứu và phát triển và trường đại học. Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Lan Anh.

7. Nghiên cứu nhận dạng hệ thống đổi mới quốc gia Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Chủ nhiệm đề tài: Ths.Nguyễn Mạnh Quân.


Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2005

1. Nghiên cứu giải pháp chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho khoa học-công nghệ ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Đặng Thu Giang

2. Nghiên cứu các hình thức đầu tư tài chính cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN). Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Hoàng Văn Tuyên

3. Nghiên cứu khía cạnh pháp lý của doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Minh Nga

4. Xây dựng những luận cứ và giải pháp tổ chức đào tạo tiến sĩ chuyên ngành chính sách khoa học và công nghệ. Chủ nhiệm đề tài: TS.Nguyễn Thanh Thịnh

5. Nghiên cứu cơ sở khoa học và điều kiện thực tiễn để hình thành các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNUDCNC) ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Phú

6. Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết đổi mới (theory of innovation) trong đánh giá và dự báo công nghệ ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Quân

7. Vai trò văn hoá của tổ chức nghiên cứu và phát triển trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ ở Việt nam. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Nguyễn Việt Hoà


Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2004

1. Quản lý tài sản trí tuệ tại các cơ quan KH&CN với việc phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư Nguyễn Đình Chương

2. Đánh giá và định giá tài sản trí tuệ gắn với công nghệ, những vấn đề lý luận và thực hành. Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư Nguyễn Tiến Trung.

3. Nc/ cơ sở lý luận và thực tiễn về khoán trong hoạt động KH&CN NC&TK. Chủ nhiệm đề tài : Kỹ sư Tạ Thị Xuân

4. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình đầu tư và tài chính đối với doanh nghiệp KH&CN. Chủ nhiệm đề tài: Cử nhân Nguyễn Minh Hạnh

5. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình đầu tư và tài chính đối với tổ chức KH&CN sự nghiệp có thu và tổ chức KH&CN sự nghiệp không có thu. Chủ nhiệm đề tài: Cử nhân Nguyễn Lan Anh

6. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của mô hình đầu tư và tài chính cho viện NC&PT hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp. Chủ nhiệm đề tài: Cử nhân Phạm Quang Trí

7. Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc hình thành chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình hội nhập. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Tăng Thế Cường

8. Nghiên cứu sự cộng tác giữa các tổ chức nghiên cứu và phát triển nhà nước và doanh nghiệp trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế (trường hợp một số viện, trường và doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp). Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Nguyễn Việt Hoà.


Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2003

1. Nghiên cứu cơ chế, biện pháp thúc đẩy ứng dụng kết quả NC&PT sau nghiệm thu (Nguyễn Lan Anh)

2. Nghiên cứu về hình thái tổ chức: Trung tâm nghiên cứu xuất sắc (Exellent Center). (Nguyễn Minh Hạnh)

3. Nghiên cứu giải pháp chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đáp ứng yêu cầu hội nhập (Tăng Thế Cường)

4. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của một số mô hình tổ chức sản xuất trong các viện NC-PT ( Phạm Quang Trí)


Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2002

1. Phân tích những xu thế phát triển KH&CN trong một số hướng công nghệ cao và những ảnh hưởng đến lựa chọn chiến lược KH&CN Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thị Hải Lê.

2. Vai trò của tri thức và việc ứng dụng tri thức vào sản xuất phục vụ phát triển bền vững. Chủ nhiệm đề tài: Cử nhân Nguyễn Việt Hoà.

3. Nghiên cứu khung đánh giá môi trường chiến lược (Strategic Environmental Assesment - SEA) cho Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Cử nhân Nguyễn Hồng Việt.

4. Hiệp định thương mại Việt - Mỹ: Các vấn đề đặt ra đối với việc thực thi một số văn bản chính sách Sở hữu Công nghiệp Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Cử nhân Nguyễn Thị Phương Mai.

5. Nghiên cứu nội dung và các hình thái tổ chức dịch vụ tư vấn KH&CN ở các viện NC&PT. Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư Hoàng Văn Tuyên, cử nhân Nguyễn Hồng Hà.


Đề tài nghiên cứu 1996-2000

Tổng hợp tất cả các nhiệm vụ KH&CN thực hiện từ năm 1996-2000

Đề tài nghiên cứu năm 2000:

1. Nghiên cứu cơ chế hoạt động của các viện nghiên cứu triển khai tự chủ tài chính. Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư Hoàng Văn Tuyên.

2. Nghiên cứu quá trình tổ chức hoạt động KH&CN của một số viện. Viện NC - TK thuộc bộ, ngành (qua nghiên cứu 5 trường hợp). Chủ nhiệm Đề tài: TS. Nguyễn Thị Anh Thu.

3. Nghiên cứu quá trình tổ chức hoạt động KH&CN của các viện NC-TK thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (5 viện điển hình). Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thanh Thịnh.

4. Nghiên cứu quá trình tổ chức hoạt động NC-TK của trường đại học 2 tổ chức nghiên cứu thuộc 2 trường §ại học Bách khoa Hà Nội và Đại học quốc gia. Chủ nhiệm đề tài: Cử nhân Nguyễn Minh Nga, Phạm Bích Hà.

5. Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc phân công, phân cấp các nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai của Nhà nước. Chủ nhiệm đề tài: Cử nhân Phạm Quang Trí.

6. Nghiên cứu phương thức quản lý hoạt động KH&CN giao theo thức năng của các viện NC-TK. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Trọng Khánh.

7. Nghiên cứu phương pháp tuyển chọn và đánh giá, nghiệm thu các đề tài, dự án NC-TK và kiến nghị phương pháp áp dụng cho Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư Hoàng Ngọc Doanh.

8. Nghiên cứu khả năng tăng cường năng lực công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam qua các quan hệ với các công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Ngọc Ca.

9. Phương thức tổ chức và quản lý dự án sản xuất thử nghiệm. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thành Ý.

10. Nghiên cứu hình thức chia sẻ (cùng góp) kinh phí cho dự án triển khai và đổi mới công nghệ giữa nhà nước và cơ sở. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Nguyễn Thanh Hà.

11. Nghiên cứu hoàn thiện công cụ thuế và tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng.

12. Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp về tổ chức và cơ chế khuyến khích hợp tác giữa viện - doanh nghiệp nhằm phát triển sản phẩm và công nghệ của doanh nghiệp. Chủ nhiệm đề tài: Cử nhân Hoàng Thanh Hương.

13. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phương pháp Foresight và khả năng ứng dụng vào việc lựa chọn ưu tiên trong xây dựng chiến lược KH&CN ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Thu.

14. Nghiên cứu phương pháp luận đánh giá các ảnh hưởng kinh tế - xã hội của các chương trình, đề tài NC - TK và đề xuất phương pháp áp dụng cho Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Cử nhân Nguyễn Việt Hoà.

15. Nghiên cứu phương pháp đánh giá sự phát triển của một lĩnh vực KH&CN của một số nước trên thế giới. §ề xuất một phương pháp áp dụng cho Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư Nguyễn Đình Chương.

16. Nghiên cứu một số giải pháp khuyến khích các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đổi mới công nghệ theo hướng thân môi trường. Chủ nhiệm đề tài: Cử nhân Nguyễn Hồng Việt.

Danh mục các nhiệm vụ KH&CN trong năm 1999

1. Nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học cho việc thương mại hoá hoạt động nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS Đặng Duy Thịnh.

2. Nghiên cứu các loại hình cơ quan NC-TK của Việt Nam phục vụ cho việc chuyển đổi tổ chức các cơ quan NC-TK Nhà nước. Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư Nguyễn Văn Học.

3. Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng một số chính sách và biện pháp thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ và NC-TK trong các cơ sở sản xuất ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS Trần Ngọc Ca.

4. Nghiên cứu hình thành và cơ chế hoạt động của hệ thống các quỹ hỗ trợ tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Danh Sơn.

5. Luận cứ khoa học cho việc đổi mới một số chính sách sử dụng nhân lực KH&CN trong cơ quan nghiên cứu - triển khai. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Trần Chí Đức.

6. Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu và tổ chức thông tin thống kê khoa học và công nghệ của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Nguyễn Võ Hưng.

Đề tài cấp Viện

1. Nghiên cứu những tác động của chính sách môi trường đến phát triển CN của các doanh nghiệp Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Nguyễn Quang Tuấn.

2. Nghiên cứu cơ chế và chính sách gắn kết KH&CN với sản xuất ở Việt nam hiện nay. Chủ nhiệm đề tài: TS Hoàng Xuân Long.

3. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp hoàn thiện công tác quản lý hoạt động nghiên cứu triển khai và ứng dụng kỹ thuật tiến bộ ở Bộ, ngành, địa phương để phát triển nông thôn, miền núi. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Trọng Khánh.

4. Nghiên cứu vai trò của văn hoá truyền thống trong phát triển KH&CN ở Việt nam. Chủ nhiệm đề tài: Cử nhân Nguyễn Việt Hoà.

5. Nghiên cứu cơ chế hoạt động tài chính trong cơ quan nghiên cứu triển khai. Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư Tạ Thị Xuân.

6. Tín dụng cho triển khai và đổi mới công nghệ: Một số vấn đề thực tiễn ở Việt nam.Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng.

7. Nghiên cứu xác định sơ bộ những điều chỉnh chính sách KH&CN khi Việt nam gia nhập các tổ chức AFTA, WTO, APEC. Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư Nguyễn Đình Chương.

8. Nghiên cứu cơ chế và các loại hình tổ chức chủ yếu chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thành Ý.

9. Nghiên cứu về quản lý công nghệ. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân.

10. Nghiên cứu sự phù hợp giữa chính sách về KH&CN với chính sách công nghiệp. Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư Hoàng Ngọc Doanh.

Danh mục các nhiệm vụ KH&CN trong Năm 1998

1. Chiến lược 2020

2. Xu thế thế giới trong những thập niên đầu thế kỷ 21

3. Soạn thảo nghị định của Chính phủ về một số chính sách tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đaàu tư vào nghiên cứu khoa học và công nghệ ứng dụng kết quả nghiên cứu

4. Nghị định 35

5. Đề tài 782

6. Nghiên cứu vấn đề thuế trong hoạt động khoa học và công nghệ

7. Nghiên cứu vấn đề tín dụng đối với hoạt động khoa học và công nghệ

8. Nghiên cứu vấn đề vốn mạo hiểm đối với hoạt động khoa học và công nghệ.

9. Nghiên cứu vấn đề các loại hình quỹ đối với hoạt động khoa học và công nghệ

10. Nghiên cứu cơ chế hình thành và thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu triển khai.

11. Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý hoạt động nghiên cứu triển khai và ứng dụng KTTB ở Bộ, ngành, địa phương (phát triển nông thôn miền núi).

12. Nghiên cứu xây dựng cho việc tiếp tục ban hành các quy phạm pháp luật sau khi có luật KH&CN.

13. Nghiên cứu một số phương pháp và chỉ tiêu đánh giá tác động của hoạt động khoa học công nghệ trong nông nghiệp.

14. Nghiên cứu tổng kết đánh giá phương pháp nghiên cứu "survey" (dựa trên phiếu điều tra trong xây dựng chính sách KH&CN).

15. Nghiên cứu nhận dạng một số mô hình phát triển khoa học và công nghệ trong quá trình hiện đại hoá ở một số nước.

16. Nghiên cứu cải tiến tổ chức và thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Danh mục các nhiệm vụ KH&CN trong năm 1997

1. Chiến lược 2020

2. Điều tra cơ bản về năng lực công nghệ một số ngành chủ chốt của Việt Nam

3. Luật Khoa học công nghệ

4. Phát triển kinh tế - xã hội vùng gò đồi 6 tỉnh Bắc Trung bộ

5. Xây dựng luận cứ khoa học cho chiến lược phát triển KTế-XH khu vực đường 9 năm 1997

6. Luận cứ định hướng ưu tiên và khung chính sách khuyến khích nhập công nghệ nước ngoài vào Việt Nam

7. Một số vấn đề về sử dụng nhân lực KH&CN ở Việt Nam.

8. Nghiên cứu tổ chức hệ thống cơ quan nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

9. Nghiên cứu luận cứ khoa học để xây dựng hệ thống pháp luật về khoa học và công nghệ trong thời kỳ chuyển từ nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường.

10. Nghiên cứu đề xuất những biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ trẻ của Viện.

11. Yếu tố khoa học và công nghệ phát triển bền vững trong phát triển bền vững vùng.

12. Sử dụng mô hình định lượng, xây dựng các kịch bản phục vụ cho luận cứ phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2020.

13. Hoàn thiện khung phân loại chuyên ngành "Khoa học, công nghệ và phát triển, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý và tra cứu sách thư viện theo khung phân loại đã được hoàn thiện"

14. Luận cứ khoa học cho 1 số chính sách quản lý chất thải ở Việt Nam.

15. Luận cứ khoa học, mối quan hệ giữa phátt riển khoa học và công nghệ đối với phát triển, kinh tế xã hội và văn hoá.

16. Nghiên cứu luận cứ khoa học nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học trong Viện.

17. Cải cách tổ chức và thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

18. Tổng quan đánh giá tác động của hoạt động khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế xã hội


Danh mục các nhiệm vụ KH&CN trong năm 1996

1. Phân tích và lựa chọn quy trình xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ hướng tới năm 2020 ở Việt Nam

2. Luận cứ chiến lược phát triển vùng trong chiến lược phát triển bền vững quốc gia đến năm 2020

3. Xu thế thế giới trong những thập niên đầu của thế kỷ 21

4. Nghiên cứu luận cứ khoa học nhằm kiến nghị việc xây dựng và pháp lý hoá cơ chế cấp tài chính cho cơ quan nghiên cứu và triển khai theo đề tài.

5. Đổi mới cơ chế nhập công nghệ trong bối cảnh mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế và tự do hoá thương mại ở Việt Nam

6. Nghiên cứu các luận cứ khoa học để xây dựng chính sách thuế nhằm thúc đẩy khoa học và công nghệ

7. Cải tiến cơ chế quản lý các cơ quan nghiên cứu triển khai trong bối cảnh kinh tế thị trường ở Việt Nam.

8. Nghiên cứu xây dựng những cơ sở khoa học về kế hoạch hoá khoa học và công nghệ ở Việt Nam trong qúa trình chuyển đổi nền kinh tế.

9. Sử dụng mô hình định lượng xây dựng các kịch bản phục vụ cho luận cứ phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2020.

10. Một số luận cứ cho chính sách sử dụng cán bộ khoa học và công nghệ nữ

Số lượt đọc3315