Thứ năm, 10/10/13

Đề tài nghiên cứu cấp bộ


Dưới đây là danh sách đề tài cấp bộ do Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã và đang thực hiện


Đề tài nghiên cứu cấp bộ năm 2013

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng báo cáo thường niên về KH&CN Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Phương Mai

2. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đổi mới chương trình đào tạo và giáo trình giảng dạy về chính sách khoa học và công nghệ trình độ thạc sĩ. Chủ nhiệm đề tài: Tạ Doãn Trịnh


Đề tài nghiên cứu cấp bộ năm 2012-2013

1. Nghiên cứu phương pháp, quy trình tổ chức xây dựng và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển KH&CN Việt Nam đến năm 2020. Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Xuân Long

2. Hoàn thiện hệ thống tiêu chí và phương pháp luận đánh giá hoạt động của cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thanh Tùng

3. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng chính sách thúc đẩy thương mại hoá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quang Tuấn

4. Vai trò của Nhà nước trong việc hình thành và phát triển hệ thống đổi mới quốc gia ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Võ Hưng

5. Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý Nhà nước trực thuộc Bộ và các cơ quan ngang Bộ. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Minh Hạnh

6. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng chính sách đạo tạo, thu hút, sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ trình đội cao ở Việt Nam đến năm 2020. Chủ nhiệm đề tài: Tạ Doãn Trịnh


Đề tài nghiên cứu cấp bộ năm 2011-2012

1. Nghiên cứu phương pháp xác định giá công nghệ và đề xuất quy trình xác định giá CN trong ĐK Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Văn Tuyên

2. Nghiên cứu hiện trạng tổ chức và hoạt động của các tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo NĐ 115/2005/NĐ-CP và NĐ 96/2010/NĐ-CP. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Minh Nga

3. Nghiên cứu xu thế liên kết giữa các tổ chức NC&PT DN ngành công nghiệp chế biến thực phẩm: thực trạng và các định hướng chính sách. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Việt Hòa


Đề tài nghiên cứu cấp bộ năm 2010

1. Nghiên cứu đổi mới quản lý nhà nước về KH&CN ở VN theo cách tiếp cận hệ thống đổi mới quốc gia. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Mạnh Quân

2. Nghiên cứu phân tích và đánh giá chính sách đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp ngành công nghiệp. Chủ nhiệm đề tài: ThS.Nguyễn Việt Hòa

3. Nghiên cứu chính sách phát triển các loại hình tổ chức và hoạt động KH&CN ở tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp lớn VN. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Văn Tuyên

4. Nghiên cứu chính sách đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở kỹ thuật cho KH&CN ở VN hiện nay. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS.Bùi Thiên Sơn

5. Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chỉ số đổi mới và đánh giá thử năng lực đổi mới của doanh nghiệp ở hai ngành lựa (chế tạo cơ khí và chế biến thực phẩm). Chủ nhiệm đề tài: TS.Bạch Tân Sinh

6. Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường vai trò của Nhà nước trong việc thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ ở VIệt Nam Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Quang Tuấn

Đề án, Dự án thực hiện năm 2010

1. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình phát triển thị trường công nghệ Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Chủ nhiệm đề án: TS. Nguyễn Quang Tuấn

2. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về việc hình thành và phát triển khu NC và triển khai (R&D) cho khu công nghệ cao Hoà Lạc. Chủ nhiệm đề án: TS. Trần ngọc Ca

3. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực công nghệ cao. Chủ nhiệm đề án: TS. Mai Hà

4. Đề án tổng thể xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam giai đoạn 2011-2020". Chủ nhiệm đề án: TS. Mai Hà

5. Xây dựng đề án đào tạo tiến sỹ chuyên ngành chính sách KH&CN tại Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN. Chủ nhiệm đề án: PGS. TS. Nguyễn Hữu Hùng

6. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. Chủ nhiệm đề án: TS. Nguyễn Quang Tuấn

Dự án thực hiện năm 2010

Nghiên cứu luận cứ khoa học và kinh tế xã hội làm cơ sở xây dựng Dự án đầu tư xây dựng khu công ngiệp công nghệ cao Đà Nẵng. Chủ trì nhiệm vụ: TS. Mai Hà. Thực hiện 2010

Đề tài nghiên cứu cấp bộ năm 2009

1. Nghiên cứu phân tích và đánh giá chính sách đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp ngành công nghiệp. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Việt Hoà

2. Nghiên cứu đổi mới quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở Việt Nam theo cách tiếp cận hệ thống đổi mới quốc gia. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Mạnh Quân

3. Nghiên cứu chính sách phát triển các loại hình tổ chức và hoạt động khoa học và công nghệ ở các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Hoàng Văn Tuyên

4. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hình thành một số chính sách di chuyển nhân lực KH&CN giữa  viện nghiên cứu - trường đại học - doanh nghiệp KH&CN ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Minh Nga

5. Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chỉ số đổi mới và đánh giá thử năng lực đổi mới của doanh nghiệp ở hai ngành lựa chọn (chế tạo cơ khí và chế biến thực phẩm). Chủ nhiệm đề tài: TS. Bạch Tân Sinh

6. Nghiên cứu chính sách đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho Khoa học-Công nghệ ở  Việt Nam hiện nay. Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Thiên Sơn


Đề án, Dự án thực hiện năm 2009

1. Chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2020: Hình thành dự thảo đề cương Chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2020 và đã xin ý kiến đóng góp các Vụ chức năng của Bộ KH&CN, phối hợp với Vụ KH-TC triển khai các thủ tục phục vụ cho việc xây dựng và thực hiện Đề án.

2. Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công nghệ cao: Đã hình thành bản Dự thảo, xin ý kiến của các Bộ ngành và Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia tại Hà Nội.

3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án về chính sách thúc đẩy sự gắn kết giữa giáo dục đại học với phát triển khoa học: Đã hoàn thiện Dự thảo Tờ trình và Quyết định trình Lãnh đạo Bộ xin phép xin ý kiến các Bộ ngành.

4. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Khoa học và Công nghệ: Đã xây dựng Dự thảo Tờ trình và Quyết định xin ý kiến các Bộ ngành và đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia tại miền Trung.

5. Nhiệm vụ KH&CN cấp thiết phát sinh ở địa phương "Nghiên cứu luận cứ xây dựng Khu CNCNC Đà Nẵng": Khẩn trương triển khai các công việc, đã tiến hành 02 đợt khảo sát tại địa bàn và tổ chức thành công Hội thảo về định hướng cho việc xây dựng Khu CNCNC tại Đà Nẵng (có sự tham gia của chuyên gia quốc tế).

6. Nghiên cứu cơ sở khoa học hình thành khu công nghệ cao tại khu kinh tế mở Chu Lai - Quảng Nam: Đang chuẩn bị Dự thảo báo cáo cuối cùng xin ý kiến của địa phương chuẩn bị nghiệm thu.

7. Nghiên cứu cơ sở khoa học và điều kiện thực tiễn để hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Quảng Ngãi:

8. Chương trình phát triển Thị trường công nghệ đến năm 2020: Đây là một nhiệm vụ cấp thiết được Lãnh đạo Bộ giao trong Quý III năm 2009.


Đề tài nghiên cứu cấp bộ năm 2008

1. Nghiên cứu đổi mới cơ chế, chính sách tài chính của Nhà nước đối với hoạt động KH&CN và hoạt động đổi mới công nghệ. Chủ nhiệm đề tài Đặng Duy Thịnh

2. Nghiên cứu phương pháp, quy trình tổ chức xây dựng Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020. Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Mạnh Quân

3. Luận cứ xây dựng cơ chế, chính sách phát triển đội ngũ trí thức KH&CN trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Chủ nhiệm đề tài Mai Hà

4. Nghị định hợp tác với Nhật Bản: “Xây dựng năng lực dự báo công nghệ phục vụ hoạch định chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn 2011-2020” (Thời gian thực hiện 2 năm 2008-2009). Chủ nhiệm đề tài Mai Hà

5. Nghị định hợp tác với Hoa Kỳ: “Nghiên cứu kinh nghiệm Hoa kỳ về xây dựng phương pháp luận phân tích hiện trạng đổi mới và chính sách đổi mới, ứng dụng vào việc xây dựng chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt nam trong bối cảnh hội nhập” (Thời gian thực hiện 3 năm 2008-2010). Chủ nhiệm đề tài Trần Ngọc Ca


Đề án, Dự án thực hiện năm 2008

I. Các đề án, văn bản cấp Bộ năm 2008 (7 đề án)

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đào tạo cho cán bộ KH&CN theo êkíp

2. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn hỗ trợ việc xây dựng và triển khai Luật công nghệ cao

3. Nghiên cứu luận cứ cho việc trích một phần thu nhập chịu thuế hằng năm để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

4. Nghiên cứu vai trò của công nghệ cao và công nghiệp công nghệ cao trong phát triển KH&CN của Việt Nam và các yếu tố thúc đẩy phát triển CNC và CNCNC

5. Nghiên cứu đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về KH&CN

6. Nghiên cứu cơ sở khoa học hình thành khu công nghệ cao tại khu kinh tế mở Chu Lai - Quảng Nam(thời gian thực hiện 2 năm 2008-2009).

7. Nghiên cứu cơ sở khoa học và điều kiện thực tiễn để hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Quảng Ngãi (thời gian thực hiện 2 năm 2008-2009).

II. Các đề án, văn bản trình Chính phủ 2008

Từ trước 2007 chuyển sang (4 đề án):

1. Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Quy chế đánh giá hoạt động của các tổ chức nghiên cứu và phát triển.

2. Thông tư liên tịch BKHCN-BTC hướng dẫn tổ chức, cá nhân nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách nhập khẩu công nghệ.

4. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng KH&CN trực tiếp phục vụ SX, đổi mới CN và sử dụng CN hiện đại vùng Đông Nam Bộ và vùng KTTĐ phía Nam.

Năm 2007 chuyển sang (2 đề án):

5. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục cấm, hạn chế, khuyến khích chuyển giao công nghệ.

6. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.

Năm 2008 (5 đề án):

7. Luật Công nghệ cao.

8. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia.

9. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ.   

10. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án về chính sách thúc đẩy sự gắn kết giữa giáo dục đại học với phát triển khoa học và công nghệ.

11. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Khoa học và Công nghệ  (thời gian thực hiện 2 năm 2008-2009).


Đề tài nghiên cứu cấp bộ năm 2007

1. Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Khoa học và Công nghệ. Chủ nhiệm đề tài: KS. Hoàng Ngọc Doanh

2. Nghiên cứu lựa chọn hệ thống chỉ số đổi mới và áp dụng thử phục vụ đánh giá năng lực đổi mới của doanh nghiệp trong một số ngành kinh tế của Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS. Bạch Tân Sinh.

3. Nghiên cứu bổ sung cơ sở lý thuyết và xây dựng luận cứ cho một số nội dung của quy hoạch các khu công nghệ cao, tập trung vào các vấn đề quản lý Nhà nước các khu công nghệ cao và đầu tư vào các khu công nghệ cao ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thanh Hà.

4. Nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ đổi mới công nghệ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thanh Tùng.

5. Nghiên cứu đổi mới cơ chế, chính sách tài chính của Nhà nước đối với hoạt động KH&CN và hoạt động đổi mới (công nghệ). Đề tài 02 năm. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Duy Thịnh.

Đề tài nghiên cứu cấp bộ năm 2006

1. Nghiên cứu tác động của cơ chế, chính sách công đến việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào khoa học và công nghệ. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Việt Hoà.

2. Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá cán bộ khoa học. Chủ nhiệm đề tài:TS. Nguyễn Văn Học.

3. Nghiên cứu một số giải pháp thúc đẩy chuyển giao công nghệ ở địa phương. Chủ nhiệm đề tài:TS. Hoàng Văn Long


Đề tài nghiên cứu cấp bộ năm 2005

1. Nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích tạo ra và đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích từ các kết quả nghiên cứu khoa học có sử dụng ngân sách Nhà nước". Chủ nhiệm đề tài : Thạc sĩ Nguyễn Võ Hưng.

2. Nghiên cứu, phân tích một số mô hình liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp để phát triển công nghệ mới". Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Xuân Long


Đề tài nghiên cứu cấp bộ năm 2004

1. Nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích tạo ra và đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích từ các kết quảnghiên cứu khoa học có sử dụng ngân sách Nhà nước". Chủ nhiệm đề tài : Thạc sĩ Nguyễn Võ Hưng.

2. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xác định mức thù lao lao động khoa học trong nhiệm vụ KHCN của Nhà nước. Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Thu.

3. Đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu phát triển ở địa phương. Chủ nhiệm đề tài : Tiến sĩ Hoàng Xuân Long

4. Nghiên cứu phương pháp và quy trình đánh giá chính sách KH&CN - Nghiên cứu trường hợp Nghị định 35/HĐBT và Quyết định 782/TTg. Chủ nhiệm đề tài : Thạc sĩ Nguyễn Hồng Hà.

5. Nghiên cứu chính sách KH&CN của Việt nam phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Chủ nhiệm đề tài : Tiến sĩ Nguyễn Danh Sơn.

6. Nghiên cứu sự hình thành và phát triển doanh nghiệp KH&CN và sự chuyển đổi một số tổ chức nghiên cứu và phát triển ở Việt nam sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp. Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Bạch Tân Sinh.


Đề tài nghiên cứu cấp bộ năm 2003

1. Nghiên cứu chính sách KH&CN của Việt nam phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực (Nguyễn Danh Sơn)

2. Nghiên cứu sự hình thành và phát triển doanh nghiệp KHCN và sự chuyển đổi một số tổ chức NC-PT Việt nam sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp (Bạch Tân Sinh)

3. Nghiên cứu cơ chế, chính sách KHCN khuyến khích đổi mới công nghệ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt nam có vốn Nhà nước (Nguyễn Võ Hưng)

4. Nghiên cứu đánh giá phương thức tổ chức chuyển giao KHCN vào sản xuất nông nghiệp (Nguyễn Văn Phú)

5. Nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý nhân lực KHCN trong các tổ chức nghiên cứu và phát triển (Hoàng Xuân Long)


Đề tài nghiên cứu cấp bộ năm 2002

1. Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc xây dựng các cơ chế, chính sách về vấn đề tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức nghiên cứu và phát triển. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Xuân Long

2. Nghiên cứu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quản lý KH&CN của các Bộ trong tiến trình cải cách hành chính. Chủ nhiệm đề tài : TS . Ngô Tất Thắng

3. Nghiên cứu chính sách và cơ chế thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Nguyễn Võ Hưng.

4. Các biện pháp tăng cường năng lực nội sinh về KH&CN phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Danh Sơn.

5. Đánh giá mô hình chuyển đổi của tổ chức nghiên cứu và phát triển. Chủ nhiệm đề tài: TS. Bạch Tân Sinh.

6. Đánh giá các tổ chức nghiên cứu phát triển. Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư Nguyễn Văn Học.

7. Vận dụng cách tiếp cận Technology Foresigh (Nhìn trước công nghệ - TF) trong lựa chọn các hướng KH&CN ưu tiên ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân.

8. Đề án Thống kê Khoa học và công nghệ năm 2001. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Duy Thịnh.


Đề tài nghiên cứu cấp bộ năm 2001

1. Đánh giá các tổ chức nghiên cứu phát triển. Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư Nguyễn Văn Học.

2. Đánh giá mô hình chuyển đổi của các tổ chức nghiên cứu và phát triển. Chủ nhiệm đề tài: TS. Bạch Tân Sinh.

3. Nghiên cứu phương pháp luận đánh giá chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ. Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư Hoàng Ngọc Doanh.

4. Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở trong hoạt động quản lý KHCN&MT ở địa phương. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Trọng Khánh.

5. Các biện pháp tăng cường năng lực nội sinh về KH&CN phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Danh Sơn.

6. Nghiên cứu chính sách và cơ chế thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Nguyễn Võ Hưng.

7. Đề án Thống kê KH&CN năm 2001. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Duy Thịnh


Những đề án đã thực hiện trước năm 2000

Phân tích và la chn chiến lược CNH gn vi HĐH trên cơ s KH&CN trong thập niên 90 và những năm tiếp theo (thực hiện từ năm 1992-1994); tham gia chuẩn bị nội dung Nghị quyết hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành TƯ Đảng Khoá VII về CNH, HĐH đất nước.

Chương trình gồm 11 đề tài, báo cáo tổng hợp trên 230 trang và 25 tài liệu tham khảo phản ánh quá trình phân tích, khảo sát, đánh giá, đưa ra khuyến nghị chủ yếu. Ban Chủ nhiệm Chương trình gồm có: Cố GS. Nguyễn Văn Hường (Chủ nhiệm); Gs. Đặng Ngọc Dinh (Phó Chủ nhiệm); Ts. Nguyễn Sỹ Lộc (Phó Chủ nhiệm); Ts. Nguyễn Ngọc Tiến (Ủy viên Thư ký)

Chương trình đã đưa ra 9 nội dung tổng hợp gồm: Báo cáo tổng quan về CNH-công nghệ và kinh tế xã hội; Tác động của KH&CN đến xã hội, kinh tế, văn hóa trong quá trình CNH; quá trình CNH ở Việt Nam trong những thập niên qua, thành tựu, vấn đề và triển vọng; Mô hình CNH; Cơ cấu theo vùng lãnh thổ; CNH ở nước ta qua một số ngành dầu khí, viễn thông, điện tử - tin học; những điều kiện kinh tế - xã hội cần thiết cho CNH; những vấn đề năng lực nội sinh trong KH&CN phục vụ CNH; môi trường - sinh thái và CNH.

Chương trình đã nêu ra 11 khuyến nghị lớn.
Với nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh tế biển: Viện là cơ quan thường trực giúp Tổ chỉ đạo 240 xây dựng Chiến lược Kinh tế biển, dự thảo chiến lược kinh tế biển (đến năm 2000 và giai đoạn tiếp theo) đã được Bộ Chính trị xem xét thông qua. Bản dự thảo này nêu rõ tiềm năng và hiện trạng phát triển của kinh tế biển nước ta; quan điểm mục tiêu và định hướng chiến lược; 7 biện pháp cần thực hiện.

Viện nghiên cứu chiến lược KH&CN đã thực hiện (cùng các Bộ, ngành) công trình nghiên cứu đặc biệt theo đặt hàng của Tổng Bí thư Đỗ Mười về "Vit Nam con đường phát trin đến năm 2000" chuẩn bị luận cứ khoa học cho việc xây dựng định hướng (kịch bản) phát triển của Việt Nam tới năm 2020.

Triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ2 về KH&CN, Quyết định 343/QĐ-TTg ngày 23/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng "Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam đến năm 2020". Bộ đã thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng đề án. Bộ trưởng đã chủ trì làm việc với các nhóm chuyên gia tư vấn quốc tế IDRC để xác định nội dung và phương pháp luận xây dựng chiến lược. Bộ đã tổ chức trao đổi thống nhất về phương pháp luận xây dựng và nội dung chiến lược với một số ngành kinh tế - kỹ thuật trọng điểm (dầu khí, cơ khí, xây dựng...) và một số địa phương. Đến cuối năm 1998, Bộ đã tổ chức nghiệm thu chiến lược phát triển KH&CN một số ngành trọng điểm và đã hoàn thành dự thảo "Chiến lược phát triển Việt Nam đến năm 2020"; đề án "Chiến lược phát triển Việt Nam đến năm 2010" và chuyên đề "Tầm nhìn Việt Nam đến năm 2020" đã được đưa vào văn kiện phục vụ đắc lực cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX. Đề án chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2010 còn được Bộ KH&CN tiếp tục bổ sung đến năm 2002 cho phù hợp với hoàn cảnh tình hình mới.
Số lượt đọc5601